Περί συγκρότησης επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί συγκρότησης επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2396/1953 ΦΕΚ 117 τ. Α΄/8-5-1953  «περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»  
 2. Την με αριθ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το άρθρ. 1 του Ν.Δ. 2396/53» (ΦΕΚ Β΄ 349/27-3-1975), όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 4993/745/24-4-1975 όμοια απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 489).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α /7-6-2010
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-10-2011
 5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 απόφασης του Υπ.Δ.Μ.&Η.Δ. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’
 6. Τα με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012, έγγραφα του Υπ.Δ.Μ.&Η.Δ.
 7. Τις ειδικότητες των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο Μαραθώνος
 8. Την ανάγκη συντήρησης και επισκευών των αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου τα οποία παθαίνουν αιφνίδιες βλάβες ή χρήζουν επισκευών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Συγκροτούμε την επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2021 από τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΣΙΜΣΙΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ)

3

ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ

2

ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ)

3

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 1. Το έργο της ανωτέρω Επιτροπής, η οποία επιλαμβάνεται όλων των επισκευαστικών εργασιών των οχημάτων του δήμου, ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης, συνίσταται στην ανάθεση των εργασιών επισκευής ή συντήρησης σε ιδιωτικό συνεργείο, με βάση τις ενδείξεις του «δελτίου επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματος» που εκδίδει το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Μαραθώνος.

Η διεξαγωγή των διαγωνισμών και η εισήγηση έγκρισης του αποτελέσματος (Επιτροπή διαγωνισμού) και επίσης η αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών σε ότι αφορά στα αυτοκίνητα θα διενεργείται από άλλη επιτροπή που θα καθοριστεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι 31/12/2021 ή μέχρι ανακλήσεως ή τροποποιήσεώς της. Έλαβε δε αύξοντα αριθμό (13/2021-ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΡΚΙΩΛΜ-3ΚΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΚΙΩΛΜ-3ΚΑ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *