Περί Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης      358/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’).
 3. Την με αριθμό 270/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος όπως συμπληρώθηκε με την αριθμό 301/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος αναφορικά με τον ορισμό του κ. Μπατζέ Νικηφόρου ως Αντιδημάρχου έχοντας μεταξύ άλλων και καθ’ ύλην αρμοδιότητα της μέριμνας για την φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος.
 4. Τις με αριθμό 8, 40, 174/2021 αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.
 5. Το με αρ. Αναγν. 17/2014 -Αρ. Μητρ. 30300 καταστατικό Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα με το διακριτικό τίτλο «Η Κοίτη», το οποίο λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει στο Δήμο Μαραθώνος.
 6. Τα με αριθμούς 3215/2021 και 15491/2021 πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών «περί κατάθεσης σωματείου» και «περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου».
 7. Την με αριθμό πρωτ. 12794/12-7-2021 παραίτηση της κας Ζουμπούλογλου Ιωάννας από μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το από 7-7-2021 έγγραφο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η ΚΟΙΤΗ» με αριθμό πρωτ.: 12972/14-7-2021 εισερχομένου με το οποίο ορίζονται τα μέλη του σωματείου που θα συμμετέχουν ως μέλη της πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος (τακτικά και αναπληρωματικά).
 9. Την με αριθμό πρωτ. 18937/01-10-2021 εισερχομένου παραίτηση της εκπαιδεύτριας σκύλων κας Κυριακουλάκη Παρασκευής από μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος
 10. Την από 1/10/2021 αποδοχή του κ. Παναγιώτη Τασόπουλου να συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σκύλων στην Πενταμελή Επιτροπή παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος, ως μέλος της
 11. Την ανάγκη Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Μαραθώνος, η οποία αποτελείται από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μπατζέ Νικηφόρο Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον κ. Τσακυργιάννη Βασίλειο Αντιδήμαρχο
 2. Κανούρη Αναστάσιο (υπεύθυνο κτηνίατρο του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς), ως τακτικό μέλος.
 3. Παναγιώτη Τασόπουλο (εκπαιδευτή σκύλων), ως τακτικό μέλος.
 4. Κεβεζέ Αλεξάνδρα του Φωτίου, (εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη»), ως τακτικό μέλος.
 5. Μπαζίγου Αγγελική του Κωνσταντίνου, (εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη»), ως τακτικό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος συμμετοχής των ανωτέρω τακτικών μελών του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα τα μέλη αυτά θα αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

 1. Καμπούκου Σοφία του Σταύρου (εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη»), ως αναπληρωματικό μέλος.
 2. Μπάτρη Χρυσούλα του Παναγιώτη (εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη»), ως αναπληρωματικό μέλος

Β. Η επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (358/2021 Α.Δ.)και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΟΗΘΩΛΜ-ΙΑ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΗΘΩΛΜ-ΙΑ4

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *