Περί Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 403/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’).
 3. Την με αριθμό 270/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος, όπως συμπληρώθηκε με την αριθμό 301/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος αναφορικά με τον ορισμό του κ. Μπατζέ Νικηφόρου ως Αντιδημάρχου έχοντας μεταξύ άλλων και καθ’ ύλην αρμοδιότητα της μέριμνας για την φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος.
 4. Την με αριθμό 358/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.
 5. Το με αρ. Αναγν. 17/2014 -Αρ. Μητρ. 30300 καταστατικό Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα με το διακριτικό τίτλο «Η Κοίτη», το οποίο λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει στο Δήμο Μαραθώνος.
 6. Τα με αριθμούς 16563/2022 και 5099/2022 πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών, «περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου» και «περί κατάθεσης σωματείου», αντίστοιχα.
 7. Το πρακτικό με αριθμό 66/3-7-2022 του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η ΚΟΙΤΗ» στο οποίο ορίζονται τα μέλη του σωματείου που θα συμμετέχουν ως μέλη της πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος (τακτικά και αναπληρωματικά).
 8. Την ανάγκη Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του Δήμου Μαραθώνος,  αποτελούμενη από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Νικηφόρο Μπατζέ Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον κ. Τσακιργιάννη Βασίλειο Αντιδήμαρχο
 2. Αναστάσιο Κανούρη (υπεύθυνο κτηνίατρο του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς), ως τακτικό μέλος.
 3. Παναγιώτη Τασόπουλο (εκπαιδευτή σκύλων), ως τακτικό μέλος.
 4. Ιάκωβο Δελατόλα του Ιωσήφ, (εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη»), ως τακτικό μέλος.
 5. Αλεξάνδρα Κεβεζέ του Φωτίου, (εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη»), ως τακτικό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος συμμετοχής των ανωτέρω τακτικών μελών του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα τα μέλη αυτά θα αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

 1. Αλίκη Κασιμάτη της Γεωργίας (εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη»), ως αναπληρωματικό μέλος.
 2. Ελίζα Τριγιάρ του Γεώργιου Ερρίκου (εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη»), ως αναπληρωματικό μέλος

Β. Η επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (403/2022 Α.Δ.)και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΕΡΣΩΛΜ-ΘΟΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΡΣΩΛΜ-ΘΟΙ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *