ΚΕΔΜΑ Κοινωφελής Επιχείριση Δήμου Μαραθώνος

Περιοδική μεταφορά λυμάτων και αποφράξεων

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την μεταφορά λυμάτων μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και συγκεκριμένα:

  • Την περιοδική μεταφορά λυμάτων ( τουλάχιστον 24 κυβικών μέτρων κάθε φορά ) και αποφράξεων των σωληνώσεων όπου είναι αναγκαίο, από τους χώρους του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης  και από το κλειστό Γυμναστήριο Μαραθώνα

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε άμεσα και εντός 10 ημερών και μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

ε. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων μεταφοράς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΜΑ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ.

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •