Θέσεις εργασίας

Πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη

administrator Θέσεις εργασίας

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος έχοντας υπόψη :

 • Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
 • Την υπ’ αριθμόν 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α. της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας».
 • Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Άρθρο πρώτο- ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α), σύμφωνα με τις οποίες σε Δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως πέντε (5) συνιστώνται τρείς (3) θέσεις ειδικών συμβούλων/συνεργατών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16-6-2011) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις
 • Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος
 • Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου απόφοιτο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο σε θέματα που άπτονται του γραφείου του, δημοσίων σχέσεων και τύπου, και καλεί όλους τους  ενδιαφερόμενους που κατέχουν τα κατωτέρω απαιτούμενα προσόντα να υποβάλλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα σχετικά  δικαιολογητικά.

Απαραίτητα προσόντα :

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07,

β) Απολυτήριο τίτλο Β/θμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και

γ) Επαγγελματική εμπειρία, επαρκείς γνώσεις ή επαγγελματική απασχόληση σε θέματα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ  (εάν υπάρχει) .

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Aντίγραφα :

α) Απολυτηρίου τίτλου Β/θμιας Εκπαίδευσης

β) αστυνομικής ταυτότητας

 1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
 2. Κάθε δικαιολογητικό ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που αποδεικνύει την εμπειρία του ενδιαφερομένου στα ανωτέρω αντικείμενα και την ενασχόλησή του με θέματα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07 και πιο συγκεκριμένα :
 4. ότι δεν απολύθηκε από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου,
 5. ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
 • ότι δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
 1. ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης.
 2. ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 3. Aντίγραφο αποδεικτικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή αποδεικτικό νόμιμης απαλλαγής του από αυτές – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ.

Η πρόσληψη του ειδικού συνεργάτη θα γίνει με απόφαση Δημάρχου και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά προς τον Δήμο Μαραθώνα, στην διεύθυνση Λ. Μαραθώνος αριθμός 104, στην αρμόδια  υπάλληλο Παπαϊωάννου Αρετή, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, θα αναρτηθεί στο site του Δήμου και στο Διαύγεια.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα στην εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ».

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •