Πράξη αντιστοίχισης υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «ΠΡΑΞΗ αντιστοίχισης υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’  232) νέους κλάδους και ειδικότητες»

Αριθμός Απόφασης: 389/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα “AΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 169), όπως ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α΄232),

γ) της υπ’ αριθμ. 209/2012 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012) και τις τροποποιήσεις του.

 1. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οι.4758/20-03-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 2. Την υπ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων – (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018)
 3. Το υπ’ αριθμ. 1052/Γ’/10-6-2019 ΦΕΚ δημοσίευσης πινάκων διοριστέων κατηγορίας ΔΕ
 4. Την υπ αριθ 161/2023 απόφαση Μονομελούς Συνθέσεως του ΑΣΕΠ που αφορά αντικατάσταση διοριστέων/προσληπτέων οι οποίοι είτε δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό/πρόσληψή τους είτε παραιτήθηκαν από τη θέση τους, είτε είχαν κώλυμα διορισμού της κατηγορίας ΔΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας της προκήρυξης 3Κ/2018 προς εφαρμογή της
 5. Την υπ’ αριθμ. 129/2023 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος (ΦΕΚ 1609/Γ΄/20-6-2023) περί διορισμού μόνιμου προσωπικού σε κενή οργανική θέση Δήμου Μαραθώνος, βάσει απόφασης ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο αντικατάστασης διοριστέων/προσληπτέων της υπ’ αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξης
 6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17420/19-7-2023 πρωτόκολλο ανάληψης υπηρεσίας διοριστέου με την υπ’ αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ο οποίος κατέλαβε οργανική θέση που δεν έχει αντιστοιχιστεί λόγω δέσμευσής της προς πλήρωση για διορισμό
 7. Την υπ’ αριθμ. 57/16-2-2023 πράξη αντιστοίχισης του Δημάρχου Μαραθώνος (ΦΕΚ 1806/Β΄/22-3-2023)
 8. Τις υπ’ αριθμ. 120/17-3-2023 (ΦΕΚ 2119/Β΄/31-3-2023) και 266/6-6-2023 (ΦΕΚ 3919/Β΄/16-6-2023) συμπληρωματικές πράξεις αντιστοίχισης υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες (ΦΕΚ 2119/Β΄/31-3-2023), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 5027/2023 (ΦΕΚ 48/Α’/02-03-2023)
 9. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχ. 8 πράξης αντιστοίχισης ως προς την δεσμευμένη προς πλήρωση με διορισμό οργανική θέση κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (1 θέση), η οποία δεν αντιστοιχίστηκε σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 και την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353 εγκύκλιο, μέχρι την πλήρωσή της
 10. Την βεβαίωση Π.Ο.Υ. περί μη πρόκλησης δαπάνης στον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος.

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57/16-2-2023 (ΦΕΚ 1806/Β΄/22-3-2023) πράξης αντιστοίχισης του Δημάρχου Μαραθώνος με την αντιστοίχιση του κάτωθι κλάδου μόνιμου προσωπικού (που αφορά οργανική θέση  η οποία είχε δεσμευτεί έως την πλήρωσή της για διορισμό) με τους οριζόμενους στο Παράρτημα Β΄ του π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες, ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ

το Π.Δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ

Αριθμός θέσεων

ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμός θέσεων

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

1

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/99Σ1ΩΛΜ-ΣΑΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/99Σ1ΩΛΜ-ΣΑΩ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •