Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πράξη μετακίνησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

Αριθμός Απόφασης: 1026/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σχετικά με τη μετακίνηση υπαλλήλου από Δήμο σε ΝΠ και αντίστροφα

δ) Το υπ αριθ πρωτ εσωτ. 142/16-09-2019 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί μετακίνησης προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ε) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος  (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)

στ) Τις υπάρχουσες άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες

ζ) Την υπ αριθ πρωτ εσωτ 153/23-09-2019 βεβαίωση της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών περί της ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2019

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Τη μετακίνηση της μόνιμης υπαλλήλου Χαριτάκη Αικατερίνης του Εμμανουήλ κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Διοικητικού από το ΝΠΔΔ Τετράπολις Δήμου Μαραθώνος, όπου υπηρετεί, στο Δήμο Μαραθώνος και συγκεκριμένα στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες (όπως αναφέρονται στο υπ αριθ πρωτ εσωτ. 142/2019 αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας).

Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα έχει ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2019.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

   Κοινοποίηση:

-ΝΠΔΔ Τετράπολις

-Ενδιαφερόμενη υπάλληλο

-Τμήμα Μισθοδοσίας                                

Σχολιάστε