Πρακτικά 2ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

websupport Επιτροπή Διαβούλευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, και Ο.Π.Δ, του Δήμου οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 2/2020 Α.Δ.Ε.Β

Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ,, διεξάχθηκε η δια περιφοράς 2η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, και την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του ΦΕΚ 55),την από 30-3-2020 Π.Ν.Π- ΦΕΚ75/Α/30-3-2020, την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 Δ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1 Ε) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Κ.Υ.Α. με όλα τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως 4-10-2020, Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55821 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4019/20.09.2020, στην Περιφέρεια Αττικής, το υπ αριθμ 60249/22-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, και κατόπιν της υπ΄αριθμ 16395/14-9-2020 πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Σ κ. Κωνσταντίνου Τσίρκα στην οποία αναφέρονται όλες οι νόμιμες διατάξεις). φού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ήλθε η Συνεδρίαση.
Ο Αντιδήμαρχος και υπεύθυνος επί των οικονομικών του Δήμου κ. Ευαγγελόπουλος Νικόλαος, μέσω ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας έκανε λεπτομερή ανάλυση σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου και της Ο.Π.Δ, για το έτος 2021, καθώς επίσης, προέβη σε τηλεφωνική και ηλεκτρονική ενημέρωση του σώματος σχετικά με τις επαφές και ενέργειες που έχουν γίνει με τους τοπικούς φορείς, συλλόγους και τις κοινότητες του Δήμου.
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης τοποθετήθηκαν επί των θεμάτων, αποδέχθηκαν στο σύνολο την εισήγηση του κ. Ν. Ευαγγελόπουλου, γνωμοδότησαν θετικά υπέρ αυτής και κατέθεσαν τις προτάσεις τους με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Προεδρείο. Όλες οι απόψεις καταγράφηκαν και θα συμπεριληφθούν κατόπιν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 του Δήμου Μαραθώνα.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •