Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2021
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Σήμερα, 9 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

3

Λάσκος Αργύριος

Τακτικό μέλος

 

4

Παπαϊωάννου Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

5

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

6

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

7

Τσακιργιάννης Βασίλειος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Κατόπιν των ανωτέρω, άρχισε η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Θέμα 1ο: Έγκριση σχεδίου τροποποίησης ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος ως κατωτέρω:

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α’ /05-10-2006), «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89 και 99 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/2007), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄/2016), «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/1997), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α΄/2013), «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 198 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014), «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/2015), «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄/2016), «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94 Α΄/2017), «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες διατάξεις».
 10. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 11. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 A’/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
 12. Τις διατάξεις του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 A’/2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
 13. Το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’/2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε  θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.
 14. Την υπ. αριθμ. 47868/42273/30.10.2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3147 Β΄/27.11.2012), «περί έγκρισης του ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος».
 15. Την υπ. αριθμ. 63332/23404/9.8.2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2998 Β΄/1.9.2017), περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος ως προς το άρθρο 24 αυτού.
 16. Την υπ’ αριθμ. αριθμ. 25777/7595 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1246/Β΄/12.4.2019), περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος, βάσει του άρθρου 91 του ν. 4583/2018. – Ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” σε οργανική μονάδα του Δήμου Μαραθώνος
 17. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./5/οικ.2629 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 412/Β΄/12.2.2020) περί κατανομής συγγενών θανόντων και ατόμων, τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), συνεπεία των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2018.
 18. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων τυχόν οδηγιών, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στο παρόν, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του δικαίου που διέπει τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 19. Την υπ’ αριθμ. 13/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος με θέμα «Έγκριση σχεδίου τροποποίησης ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος» και την υπ’ αριθμ. 158/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί έγκρισης της τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος.

εισηγούμαστε την τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Μαραθώνος, όπως διαμορφώθηκε μετά από

 1. Το υπ’ αριθμ. 9/15-12-2020 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Αν. Αττικής (στο οποίο διαβιβάστηκε για έγκριση η υπ’ αριθμ. 158/2020 απόφαση του Δ.Σ. Μαραθώνος), με το οποίο γνωμοδότησε κατά της υποβληθείσας τροποποίησης και υπέδειξε διορθώσεις.
 2. Τις από 19/5/2021 και 23/6/2021 συνεδριάσεις της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατά τις οποίες ελήφθησαν υπόψη οι διορθώσεις – υποδείξεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και της συνεπακόλουθης αναδιαμόρφωσης της τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν ειδικότερα τα εξής:

1) Μία από τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι και η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (άρ. 63 του ν. 3852/2010).

2) Με τις παρ.1 – 6 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 73 του ν. 4674/2020  ορίζεται ότι:

 1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
 2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως αιρετοί εκπρόσωποι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετέχουν ο εκλεγμένος με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μόνιμος υπάλληλος από τον πλειοψηφούντα συνδυασμό, με αναπληρωτή του τον δεύτερο σε σταυρούς, και ο εκλεγμένος υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ο αναπληρωτής του υπό τις ανάλογες προϋποθέσεις.
 3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.
 4. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκους και άνω καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από 300.000 κατοίκους μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση. Ειδικά στο Δήμο Αθηναίων μπορεί να συσταθούν μέχρι τρεις Γενικές Διευθύνσεις, για δε τους Δήμους Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, μέχρι δύο Γενικές Διευθύνσεις.
 5. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
 6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η ονομασία του κλάδου καθορίζεται με βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα.’,

σας καλώ να εγκρίνετε το σχέδιο τροποποίησης του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.


Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

Προβαίνει στην έγκριση του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, το οποίο διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2021.

Ο Πρόεδρος                        

Στέργιος Τσίρκας    

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •