Πρακτικό Συνεδρίασης 4/2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 3/2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Σήμερα, 27 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου δια περιφοράς (σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 643/69472/24-9-2021 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών) μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

3

Μπατζές Νικηφόρος

Τακτικό μέλος

 

4

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

5

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

6

Παπαϊωάννου Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

7

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

8

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

9

Τσακιργιάννης Βασίλειος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Κατόπιν των ανωτέρω, άρχισε η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος.

Θέμα 1ο: Ανασυγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06- 2010) για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 & 13 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/1-5-2002 τεύχος Α΄) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».
 3. Τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (National Crisis and Hazard Management Mechanism (Nat-CHAMM) με την ψήφιση του Ν. 4662/2020. Οι βασικές αρχές λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού εκπληρώνονται μέσα από την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κινδύνων. Ο τρόπος λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού αποτελεί ένα σύστημα το οποίο συμβάλλει και στην επίτευξη των σκοπών των ευρωπαϊκών και διεθνών μηχανισμών και συστημάτων πολιτικής προστασίας. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Εθνικού Μηχανισμού οι φορείς και οι οργανισμοί περιφερειακού και κεντρικού επιπέδου διοίκησης, τα Υπουργεία, οι Υπηρεσίες, οι Ο.Τ.Α α΄ & β΄ βαθμού, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το Ε.Κ.Α.Β., οι εθελοντικές ομάδες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες και κάθε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δύναται να συνεισφέρουν σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα.
 4. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου.
 5. Το υπ. αρ. 9032/14.12.16 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 6. Τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Τ.Ο. ∆ήµου Μαραθώνος
 7. Τα έγγραφα των εμπλεκόμενων φορέων µε τα οποία επικαιροποίησαν τους εκπροσώπους τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Μαραθώνος.

Προτείνεται ανασυγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου  (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου  Μαραθώνος, το οποίο αποτελείται από:

Τον  εκάστοτε  Δήμαρχο ως  Πρόεδρο,

Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Πολιτικής                 Προστασίας.

 1. Έναν Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως τακτικό Μέλος, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ, και  τον εκάστοτε οριζόμενο  αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του.
 2. Έναν Δημοτικό Σύμβουλο  της   μειοψηφίας ως τακτικό  Μέλος, σύμφωνα με  απόφαση του Δ.Σ., και τον εκάστοτε οριζόμενο  αναπληρωτή του,  σε περίπτωση απουσίας του.
 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ένα   ειδικευμένο στέλεχος  της  Περιφέρειας Αττικής  ως τακτικό μέλος, με τον εκάστοτε οριζόμενο  αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του.

 1. ΚΑΑΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Tον Διοικητή ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό ως τακτικό μέλος και τον εκάστοτε οριζόμενο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, που θα ορίσει με έγγραφό του.

 1. ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ

Tον Διοικητή ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό ως τακτικό μέλος και τον εκάστοτε οριζόμενο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, που θα ορίσει με έγγραφό του.

 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ

Tον Διοικητή ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό ως τακτικό μέλος και τον εκάστοτε οριζόμενο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, που θα ορίσει με έγγραφό του.

 1. ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ

Tον Διοικητή ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό ως τακτικό μέλος και τον εκάστοτε οριζόμενο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, που θα ορίσει με έγγραφό του.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τον εκάστοτε Διοικητή του Α.Τ Μαραθώνα  με  αναπληρωτή  του, σε περίπτωση  απουσίας  του, τον εξουσιοδοτημένο αξιωματικό, που θα οριστεί με έγγραφο της υπηρεσίας ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό υπηρεσίας που θα ορίσει με έγγραφό του.

 1. ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό ως τακτικό μέλος και τον οριζόμενο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, που θα οριστεί με έγγραφο της υπηρεσίας, ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό υπηρεσίας που θα ορίσει με έγγραφό του.

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Τον  εκάστοτε  προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Μαραθώνος, με αναπληρωτή του,  σε περίπτωση απουσίας  του, τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

 1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΝΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

Τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό ως τακτικό μέλος και τον οριζόμενο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας   του, που θα οριστεί με έγγραφο της υπηρεσίας, ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό υπηρεσίας που θα ορίσει με έγγραφό του.

 1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Τον εκάστοτε Διοικητή  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης , ως τακτικό μέλος  με  αναπληρωτή  του, σε  περίπτωση απουσίας  του, που θα οριστεί με έγγραφο της υπηρεσίας, ή τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο αξιωματικό υπηρεσίας που θα ορίσει με έγγραφό του.

 1. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του  Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ

Τον εκάστοτε Προϊστάμενο  Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος  ως τακτικό μέλος, με  αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας  του, τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

 1. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Τον εκάστοτε Δασάρχη, ή ένα   ειδικευμένο στέλεχος  του Δασαρχείου ως τακτικό μέλος, με τον εκάστοτε οριζόμενο  αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του.

 1. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Τον εκάστοτε Δασάρχη , ή ένα   ειδικευμένο στέλεχος  του Δασαρχείου ως τακτικό μέλος, με τον εκάστοτε οριζόμενο  αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του.

 1. Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού – ΣΠΑΠ

Τον εκάστοτε Πρόεδρο του ΣΠΑΠ ως τακτικό μέλος με τον εκάστοτε οριζόμενο αναπληρωτή του, ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος του ΣΠΑΠ.

 1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Ν. ΒΟΥΤΖΑ – ΠΥΣΕΘ

Τον Διοικητή του  Πυροσβεστικού Σώματος  Εθελοντών Ν. Βουτζά, ως τακτικό μέλος, με  αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας.

 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΣΕΔΜ

Τον Πρόεδρο του Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας.

 1. ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α

Τον Διοικητή της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Δήμου Μαραθώνα,  ως τακτικό μέλος, με  αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας.

 1. ΕΦΙΠΠΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Τον Διοικητή της Έφιππης Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή, σε περίπτωση απουσίας του,  το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας.

 1. ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή τον Διοικητή της Ομάδας εθελοντών Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Μαραθώνα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας της Κοινότητας Μαραθώνα, με απόφαση Δ.Σ της Κοινότητας.

 1. ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή τον Διοικητή της Ομάδας εθελοντών Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Νέας Μάκρης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας  του, το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας της Κοινότητας Νέας Μάκρης, με απόφαση Δ.Σ της Κοινότητας.

 1. ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή τον Διοικητή της Ομάδας εθελοντών Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Γραμματικού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας της Κοινότητας Γραμματικού, με απόφαση Δ.Σ της Κοινότητας.

 1. ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ

Τον Πρόεδρο της Κοινότητας Βαρνάβα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας του, το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας της Κοινότητας Βαρνάβα, με απόφαση Δ.Σ της Κοινότητας.

Ο ∆ήµαρχος  προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου  Μαραθώνος  σύμφωνα µε το άρθρο 13 παρ.1 και 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει και τα οριζόµενα στο 58 του Ν. 3852/2010 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου, όπως ισχύει.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. λαµβάνουν µέρος, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων του ∆ήµου  Μαραθώνος, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών.

Τα µέλη που εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. το όργανο στο οποίο ανήκουν, λειτουργούν ως σημεία επαφής και παρέχοντας σ’ αυτά πληροφόρηση για τις δράσεις και τα µέτρα πολιτικής προστασίας που εξετάζονται κατά τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο.

Τα µέλη που εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. τους φορείς και τις υπηρεσίες από τους οποίους προέρχονται και η συµµετοχή τους συνίσταται στην ενηµέρωση και παροχή στο Σ.Τ.Ο. όλων των αναγκαίων στοιχείων και τεκµηριωµένων επιχειρηµάτων σχετικά µε τις προτάσεις, έργα  και δράσεις πολιτικής προστασίας κατά το µέρος που τους αφορά και εµπλέκονται τα εν λόγω µέλη προκειµένου για την υποβοήθηση του έργου του ∆ηµάρχου.

Η σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.

Το Σ.Τ.Ο. είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και κατά τη διάρκεια του έργου αποκατάστασης των ζημιών.

Στις συνεδριάσεις του Οργάνου θα λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του  Προέδρου.

Το παραπάνω όργανο θα έχει τη δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους ορισμένους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους.

Για τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. απαιτείται γραµµατειακή υποστήριξη η οποία µεριµνά για την οµαλή λειτουργία του Σ.Τ.Ο. και  τήρηση πρακτικών τα οποία κοινοποιούνται στους αρµόδιους συµµετέχοντες φορείς.

Οι συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συγκαλούνται κατά κανόνα για την εξέταση θεµάτων πρόληψης και ετοιµότητας των φορέων πολιτικής προστασίας που µετέχουν σ’ αυτό. Έκτακτες συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. συγκαλούνται, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε επαπειλούµενες λόγω τεκµηριωµένου κινδύνου καταστροφές για τη λήψη επιπρόσθετων µέτρων ετοιµότητας ή σε εν εξελίξει καταστροφές για θέµατα αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών.

Ο τόπος σύγκλησης των εκτάκτων συνεδριάσεων του Σ.Τ.Ο. καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου.  Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής καθώς και της διαχείρισης των συνεπειών, το Σ.Τ.Ο. λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση µε δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και µε τους οριζόµενους από τους µετέχοντες αναπληρωτές τους.

Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Η ηµερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος λαµβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από µέλη του Σ.Τ.Ο. Κατ’ εξαίρεση, µπορούν να συζητηθούν και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη κατόπιν σχετικών προτάσεων των µελών του Σ.Τ.Ο  και αποδοχής τους από τον Πρόεδρο.

Για τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο µνηµονεύονται, ιδίως, τα ονόµατα και η ιδιότητα των παριστάµενων µελών, o τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν µε συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενό τους καθώς και οι δεσµεύσεις των συµµετεχόντων µελών, ως νοµίµων εκπροσώπων των φορέων από τους οποίους προέρχονται, σε επίπεδο σχεδιασµού δράσεων πολιτικής προστασίας ή υλοποίησής τους.

Το πρακτικό συντάσσεται από την γραµµατέα & πρακτικογράφο του Σ.Τ.Ο και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. Με επιµέλεια της  γραμματέως  το πρακτικό κοινοποιείται άµεσα στους εκπροσωπούµενους στο Σ.Τ.Ο. φορείς.

Γραμματέας & Πρακτικογράφος του Σ.Τ.Ο ορίζεται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κλάδου  ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’ κα Βαρβάρα Καμπέλη με αναπληρώτριά της, την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ’  κα Γεωργία Σαφρά.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου περί ανασυγκρότησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και την διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2021.

Ο Πρόεδρος                        

Στέργιος Τσίρκας    

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •