Πρακτικό Συνεδρίασης 5/2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 3/2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Σήμερα, 27 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου δια περιφοράς (σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 643/69472/24-9-2021 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών) μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

3

Μπατζές Νικηφόρος

Τακτικό μέλος

 

4

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

5

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

6

Παπαϊωάννου Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

7

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

8

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

9

Τσακιργιάννης Βασίλειος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Κατόπιν των ανωτέρω, άρχισε η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος.

Θέμα 2ο: Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06- 2010) για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 & 13 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/1-5-2002 τεύχος Α΄) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».
 3. Τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (National Crisis and Hazard Management Mechanism (Nat-CHAMM) με την ψήφιση του Ν. 4662/2020. Οι βασικές αρχές λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού εκπληρώνονται μέσα από την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κινδύνων. Ο τρόπος λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού αποτελεί ένα σύστημα το οποίο συμβάλλει και στην επίτευξη των σκοπών των ευρωπαϊκών και διεθνών μηχανισμών και συστημάτων πολιτικής προστασίας. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Εθνικού Μηχανισμού οι φορείς και οι οργανισμοί περιφερειακού και κεντρικού επιπέδου διοίκησης, τα Υπουργεία, οι Υπηρεσίες, οι Ο.Τ.Α α΄ & β΄ βαθμού, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το Ε.Κ.Α.Β., οι εθελοντικές ομάδες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες και κάθε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δύναται να συνεισφέρουν σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα.
 4. Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου.
 5. Το υπ. αρ. 9032/14.12.16 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 6. Τον Κανονισμό Λειτουργίας (Σ.Τ.Ο.) ∆ήµου Μαραθώνος.
 7. Το άρθρο 1 του Ν.3013/02, με το οποίο ορίζεται ότι

«Η Πολιτική Προστασία της χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης) τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά την διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού

α) εκπονούνται Σχέδια και Προγράμματα Πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης, 

β) αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 1. Την παράγραφο 3 του Ν.3013/2002, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου  Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποτελείται από:

Τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο

Δύο Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από την μειοψηφία.

Ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής.

Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του Δήμου.

Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.

Εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής

Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του Δήμου.

Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Προϊστάμενο του οικείου Δασαρχείου.

Εκπρόσωπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

 

Κατά την διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το Σ.Τ.Ο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους.

Ως εκ τούτου, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει δύο Δημοτικούς Συμβούλους ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 που αφορά την Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας.

Προτείνεται στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) να συμμετέχουν οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα οριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος:

 1. ένας Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή του Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας

και, μετά από σχετική πρόταση από την πλευρά της μειοψηφίας,

 1. ένας Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, με αναπληρωτή του Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου περί ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και την διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση και τον ορισμό των δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ως εξής:

 1. ένας Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή του Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας

και, μετά από σχετική πρόταση από την πλευρά της μειοψηφίας,

 1. ένας Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, με αναπληρωτή του Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2021.

Ο Πρόεδρος                        

Στέργιος Τσίρκας    

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •