Πρακτικό Συνεδρίασης 6/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος (Ορθή επανάληψη)

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 6/2020
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ευαγγελόπουλος Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

3

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

4

Λάσκος Αργύριος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Παπαϊωάννου Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

7

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

8

 

Τακτικό μέλος

Σωτηρίου Ευάγγελος (αν και προσεκλήθη νομίμως)

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Κατόπιν των ανωτέρω, άρχισε η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

 

Θέμα 1ο: Έγκριση σχεδίου τροποποίησης ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος ως κατωτέρω:

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α’ /05-10-2006), «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89 και 99 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/2007), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄/2016), «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/1997), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α΄/2013), «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 198 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014), «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/2015), «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄/2016), «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94 Α΄/2017), «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες διατάξεις».
 10. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 11. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 A’/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
 12. Τις διατάξεις του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 A’/2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
 13. Το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’/2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε  θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.
 14. Την υπ. αριθμ. 47868/42273/30.10.2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3147 Β΄/27.11.2012), «περί έγκρισης του ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος».
 15. Την υπ. αριθμ. 63332/23404/9.8.2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2998 Β΄/1.9.2017), περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος ως προς το άρθρο 24 αυτού.
 16. Την υπ’ αριθμ. αριθμ. 25777/7595 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1246/Β΄/12.4.2019), περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος, βάσει του άρθρου 91 του ν. 4583/2018. – Ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” σε οργανική μονάδα του Δήμου Μαραθώνος
 17. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./5/οικ.2629 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 412/Β΄/12.2.2020) περί κατανομής συγγενών θανόντων και ατόμων, τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), συνεπεία των εκτεταμένων και καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2018.
 18. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων τυχόν οδηγιών, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στο παρόν, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του δικαίου που διέπει τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 

Εισηγούμαστε την τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Μαραθώνος, με σκοπό την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και την επικαιροποίησή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία, τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, την καλύτερη λειτουργία και ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και δημοτών, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων του Δήμου.

Το όραμα που αντανακλάται από το νέο ΟΕΥ απηχεί το τετράπτυχο Καλή Διακυβέρνηση – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς – Καινοτομία.

Πέρα από τις κατά τη νομοθεσία ειδικότερες απαιτήσεις στη δομή και συγκρότηση των δημοτικών υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων του Δήμου, στον νέο ΟΕΥ γίνεται προσπάθεια λειτουργικής εξειδίκευσης ανά οργανική μονάδα και ταυτόχρονα, ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών.

Η δημοτική μας αρχή, από την ανάληψη των καθηκόντων της, έθεσε μεταξύ άλλων ως στόχο, την ενδυνάμωση και ανάπτυξη του Δήμου, σε λειτουργικό και διοικητικό επίπεδο, στόχος ο οποίος νομοτελειακά περιλαμβάνει την οργανωτική αναδιάρθρωση και την έγκριση ενός νέου ΟΕΥ. Ο υφιστάμενος ΟΕΥ είναι από συστάσεως του «καλλικρατικού» Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147, τ. Β, 27-11-2012) και απηχεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της συνένωσης των τότε Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τους αντίστοιχους οδηγούς της ΕΕΤΑΑ και τότε προσωπικό.

Αναλαμβάνοντας η νέα Δημοτική Αρχή παρέλαβε έναν Δήμο με εκτεταμένα προβλήματα υποστελέχωσης, αλλά ακόμα χειρότερα με κρίσιμες υπηρεσίες που ήταν αποδιαρθρωμένες και ευρύτερα, με οξυμένα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας, ελλιπούς συνεργασίας, χαμηλού επιπέδου προγραμματισμού και συντονισμού. Είναι βέβαιο ότι ένας ΟΕΥ δεν αποτελεί από μόνος του θεραπεία για όλα αυτά τα προβλήματα, θέτει όμως το πλαίσιο ώστε να αντιμετωπιστούν ριζικά, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες και το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, μέσω του νέου ΟΕΥ θέτουμε τους εξής αντικειμενικούς σκοπούς:

1) Τη θεμελίωση πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων του Δήμου, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, ειδικά όπου υπάρχει λειτουργική αλληλεπίδραση. Για το λόγο αυτό προωθεί τη λειτουργία των συντονιστικών συμβουλίων των προϊσταμένων οργανικών μονάδων (διευθύνσεων και τμημάτων) και την εκτεταμένη εφαρμογή του εργαλείου των ομάδων εργασίας.

2) Τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής και διάρθρωσης των υπηρεσιών με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Οι υπηρεσίες οργανώνονται και αναλύονται βάσει του ρόλου που επιτελούν και των στόχων που καλούνται να εξυπηρετήσουν, λαμβάνοντας υπόψη το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου.

3) Την αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών, βάσει των αντίστοιχων νομοθετικών απαιτήσεων.

4) Τον προσδιορισμό συγκεκριμένων αρχών και προτεραιοτήτων που ταυτόχρονα οριοθετούν το λειτουργικό πλαίσιο, αποτελούν κοινές συνισταμένες για το όραμα ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού Δήμου και, εν τέλει τον καθοδηγούν να ανταποκρίνεται με το βέλτιστο κάθε φορά τρόπο στις ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών, χωρίς όμως να παραγνωρίζει τις ανάγκες και το εργασιακό περιβάλλον των ανθρώπων του.

Η εφαρμογή του νέου ΟΕΥ, προφανώς δεν είναι μια σύντομη διαδικασία, αλλά ένα πλάνο δράσης που εκτείνεται σε βάθος χρόνου.

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, εφαρμόστηκαν οι αρχές της λειτουργικής συνάφειας, του επιτελικού συντονισμού και του στρατηγικού σχεδιασμού, έτσι ώστε ο ΟΕΥ ως πλαίσιο αναφοράς, να παρέχει επαρκή καθοδήγηση και να παραμένει κατά το δυνατόν ανοικτός σε νέες ανάγκες και προκλήσεις.

Επιπλέον, το πλαίσιο αναφοράς για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων και την ανάληψη δράσης που θέτει ο νέος ΟΕΥ, διατυπώνει με σαφήνεια και προωθεί την πανθομολογούμενη αναγκαιότητα γόνιμης αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων του Δήμου. Αυτό άλλωστε αποτελεί ταυτόχρονα ζητούμενο αλλά και εργαλείο αποτελεσματικότητας και υπ’ αυτή την έννοια βρίσκεται πραγματικά στα χέρια των ανθρώπων να χτίσουν μεταξύ τους τις κατάλληλες γέφυρες επικοινωνίας, ή / και να γκρεμίσουν τις υπάρχουσες. Σε αυτό ένας ΟΕΥ, όσο προσεκτικά σχεδιασμένος και να είναι, δεν προσθέτει και δεν αφαιρεί κάτι. Παραμένει ένα πλαίσιο αναφοράς εντός του οποίου οι άνθρωποι δρουν.

Λόγω του μεγέθους του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου μας, κατεβλήθη προσπάθεια μιας προσεκτικής και ισορροπημένης αναδιάρθρωσης, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερες ανάγκες και λειτουργίες των υπηρεσιών. Έτσι, στον ισχύοντα ΟΕΥ υπάρχουν 8 οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης (εκ των οποίων η μία – Δνση Πολεοδομίας – δεν είναι καθόλου στελεχωμένη) και στον προτεινόμενο νέο ΟΕΥ υπάρχουν 7. Αντίστοιχα οι οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος στον ισχύοντα Οργανισμό είναι 28 (όπου 3 αποτελούν Τμήματα της Δνσης Πολεοδομίας που δεν είναι στελεχωμένα) και στο νέο ΟΕΥ θα είναι συνολικά 29.

Στον νέο ΟΕΥ, στόχος είναι η πλήρης στελέχωσή τους, κατ’ αρχάς με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό και εν συνεχεία η περαιτέρω ενδυνάμωσή τους μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και της έγκρισης από το αρμόδιο ΥΠΕΣ των αιτημάτων μόνιμων προσλήψεων. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή υπηρεσίες και οργανικές μονάδες που δεν ήταν καθόλου στελεχωμένες και παρέμεναν ανενεργές. Παρά το γεγονός της υποστελέχωσης και των δυσκολιών για την επίλυσή του – που ξεπερνάει άλλωστε τις δυνάμεις του Δήμου – μέσω των ειδικοτήτων και της οργανωτικής αναδιάρθρωσης, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό και να προσελκύσουμε επιπλέον στελέχη μέσω της κινητικότητας.

Ειδικότερα, ακολουθώντας την αρχή της λειτουργικής συνάφειας, εξειδικεύουμε το αντικείμενο συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και δημιουργούμε νέες, ώστε να αναδείξουμε το έργο των στελεχών του Δήμου μας, να ενδυναμώσουμε τις υπηρεσίες και να δώσουμε τη δυνατότητα για αμεσότερη και περισσότερο αποτελεσματική παραγωγή έργου και ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και στις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις.

Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να προωθηθούν οι διοικητικές πρακτικές του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων, ειδικά όπου το αντικείμενο, οι λειτουργίες και οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν ειδικότερα τα εξής:

1) Μία από τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι και η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (άρ. 63 του ν. 3852/2010).

2) Με τις παρ.1 – 6 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 73 του ν. 4674/2020  ορίζεται ότι:

 1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
 2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως αιρετοί εκπρόσωποι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετέχουν ο εκλεγμένος με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μόνιμος υπάλληλος από τον πλειοψηφούντα συνδυασμό, με αναπληρωτή του τον δεύτερο σε σταυρούς, και ο εκλεγμένος υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ο αναπληρωτής του υπό τις ανάλογες προϋποθέσεις.
 3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.
 4. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκους και άνω καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από 300.000 κατοίκους μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση. Ειδικά στο Δήμο Αθηναίων μπορεί να συσταθούν μέχρι τρεις Γενικές Διευθύνσεις, για δε τους Δήμους Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, μέχρι δύο Γενικές Διευθύνσεις.
 5. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
 6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η ονομασία του κλάδου καθορίζεται με βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα.’

Σας καλώ να εγκρίνετε το σχέδιο τροποποίησης του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο επισυναπτόμενο τεύχος.

Στην παρούσα επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της:

α) σχετικές διατάξεις

β) σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος

γ) οργανόγραμμα σύμφωνα με το σχέδιο του νέου ΟΕΥ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Τον λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχος κ. Κυπαρίσσης, ο οποίος πρότεινε όπως το Τμήμα Οικονομικής & Αγροτικής Ανάπτυξης, Ζωοφιλίας και Αδειοδοτήσεων, στην πρόταση τροποποίησης του ΟΕΥ διαχωριστεί, λόγω φόρτου εργασίας και πληθώρας αντικειμένων των υπηρετούντων υπαλλήλων, σε δύο ξεχωριστά τμήματα: α) Τμήμα Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού και β) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ζωοφιλίας. Την ίδια πρόταση έκανε και ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαϊωάννου.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, για να διατηρηθεί το αριθμητικό κριτήριο στην κατανομή υπαλλήλων και συγκρότηση των υπηρεσιών, πρότεινε όπως το προτεινόμενο στο σχέδιο ΟΕΥ Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου, γίνει τελικά Αυτοτελές Γραφείο Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου. Επίσης, πρότεινε την απαλοιφή των λέξεων “κατά σειρά προτεραιότητας” στο άρθρο 38 “Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων”, καθώς η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις και η προτεραιότητα καθορίζεται κατά κατηγορία εκπαίδευσης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

Προβαίνει στην έγκριση του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, το οποίο διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2020.

 

Ο Πρόεδρος                                                                    

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •