Πρακτικό Συνεδρίασης 7/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 7/2020
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ευαγγελόπουλος Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

3

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

4

Λάσκος Αργύριος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Παπαϊωάννου Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

7

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

8

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Θέμα: Περί λήψης απόφασης για την έγκριση σχεδίου τεχνικού προγράμματος Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2021.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 266 του Ν. 3852/2010, και έχοντας υπ’ όψιν τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, θα πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή να προχωρήσει σε κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα θα διαβιβασθεί εν συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Στη συνέχεια, υπέβαλε σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος, προς έγκριση, και κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

προβαίνει στην έγκριση του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2021, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης, και το οποίο διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2020.

Θέμα: Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2021.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 63, 266 και 268 του Ν. 3852/2010, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.

Το προσχέδιο θα σταλεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος και στη συνέχεια θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω σχετικά,

Αποφασίζει ομόφωνα

προβαίνει στην κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2021, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης και το οποίο διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για έγκριση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2020.

Ο Πρόεδρος                        

Στέργιος Τσίρκας    

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •