Πρακτικό Συνεδρίασης 8/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 8/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11.03.20), την υπ’ αρ. 426/77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.76629 /27.11.2020 (ΦΕΚ 5255/Β/28.11.2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ευαγγελόπουλος Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

3

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

4

Λάσκος Αργύριος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Παπαϊωάννου Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

7

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

8

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία. 

Ο Πρόεδρος                        

Στέργιος Τσίρκας    

 

Ακολουθούν οι αποφάσεις.

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •