Προκήρυξη για την χορήγηση πέντε θέσεων συμμετοχής στην αγορά χειροτεχνών καλλιτεχνών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την χορήγηση πέντε (5)

 συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών

                         στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαραθώνος

 

 

 

                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/5-11-2017) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων …».
 3. Τη υπ’ αριθ. 96/26-10-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί λήψης απόφασης για καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022».
 4. Την υπ’ αριθ. 30/20-5-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα «Περί λήψης αποφάσεων α) έγκρισης επιλογής χώρου λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών β) ίδρυσης λειτουργίας χειροτεχνών-καλλιτεχνών και γ) έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/5-11-2021».
 5. Τον συνολικό αριθμό των δέκα διαθέσιμων θέσεων, εκ των οποίων οι πέντε θα διατεθούν σε κατόχους άδειών χειροτεχνών-καλλιτεχνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 7 του Ν. 4849/2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διαδικασία χορήγησης πέντε (5) θέσεων στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών για το έτος 2022 στο Δήμο Μαραθώνος σύμφωνα με την ανωτέρω 4) σχετική. Η αγορά πραγματοποιείται στην παραλία της Νέας Μάκρης επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, από το περίπτερο δίπλα στην μικρή παιδική χαρά έως απέναντι από το κατάστημα «Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ» στην αναστροφή του δρόμου. Η αγορά θα διαρκεί για όλη τη διάρκεια του έτους, για όλες τις ημέρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

Τα φυσικά πρόσωπα, χειροτέχνες και καλλιτέχνες και οι Κοιν.Σ.ΕΠ. του ν. 4430/2016 (Α’ 205) που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορούν να διαθέτουν αυτά υπαιθρίως, εφόσον λάβουν διοικητική άδεια συμμετοχής στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών.

Η χρονική ισχύς της άδειας των χειροτεχνών-καλλιτεχνών είναι δύο (2) έτη και εγκρίνεται η δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο σημείο για τοποθέτηση πάγκου (έως 3 Τ.Μ.) με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, το οποίο ανέρχεται στα 300 € ετησίως.

Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων διενεργείται δημόσια κλήρωση με μέριμνα της αρμόδιας αρχής.

Η άδεια χορηγείται σε δικαιούχους που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε κάθε αγορά χειροτεχνών – καλλιτεχνών.

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

 • Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών είναι:
 • Χειροποίητα Faux Bijou (Φο Μπιζού)
 • Χειροποίητα είδη Λαϊκής Τέχνης
 • Χειροποίητα κοσμήματα όπως κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια κ.λπ.
 • Εικαστικά καλλιτεχνήματα, κοσμήματα, βραχιόλια, περιδέραια κ.λπ.
 • Καλλιτεχνήματα από πηλό.
 • Καλλιτεχνήματα από σύρμα, ημιπολύτιμους λίθους.
 • Πλεκτά ρούχα, αξεσουάρ ένδυσης και υπόδησης, υφαντά, πλεκτά κοσμήματα, εποχιακά είδη κ.λπ.
 • Λοιπά ομοειδή προϊόντα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Τα κριτήρια για τη χορήγηση νέων αδειών χειροτεχνών-καλλιτεχνών με τις αντίστοιχες θέσεις ορίζονται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 16 του νόμου 4849/2021 και είναι: η ανεργία, η ηλικία, ο αριθμός των τέκνων, η ύπαρξη μονογονεϊκής οικογένειας και η κατοχή τίτλου σπουδών, με την αντίστοιχη διαβαθμισμένη μοριοδότηση για κάθε κριτήριο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

                                                              ΑΝΕΡΓΙΑ

≥ 12 μήνες

30 μόρια

< 12 μήνες

20 μόρια

                                                               ΗΛΙΚΙΑ

< 30 ετών

30 μόρια

30 – 35 ετών

20 μόρια

36 – 41 ετών

10 μόρια

> 41 ετών

5 μόρια

                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

≥ 4 τέκνα

20 μόρια

3 τέκνα

10 μόρια

2 τέκνα

5 μόρια

                                           ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Μοναδικός κηδεμόνας μονογονεϊκής οικογένειας ή προστάτης οικογένειας

10 μόρια

                                                           ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς με τις καλές τέχνες ή τη χειροτεχνία (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής)

20 μόρια

Κατοχή τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

10 μόρια

Κατοχή τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης

5 μόρια

                 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΩΝ: 100 ΜΟΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Για τη συμμετοχή σε διαδικασία για την έκδοση άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση συμμετοχής θα χορηγείται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία του αιτούντος, Όνομα Πατρός, Αρ. Αστυνομ. Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και αρμόδια Δ.Ο.Υ., την διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας, τα προς πώληση είδη, τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνση εάν υπάρχει.

2) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει, ότι δεν κατέχει άλλης μορφής άδεια ή βεβαίωση δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία,

3α) για τους καλλιτέχνες, βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας. Για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρονται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τον φορέα έκδοσης της βεβαίωσης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου. Οι κάτοχοι βεβαιώσεων ιδίας δημιουργίας, οι οποίες ήδη έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης.

3β) για τους χειροτέχνες, βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από την Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.) που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ύστερα από επίδειξη από τον ενδιαφερόμενο της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία. Οι κάτοχοι βεβαιώσεων ιδίας δημιουργίας, οι οποίες ήδη έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης.

4) έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) συναφούς με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο τις άδειες, που λαμβάνονται για διετή διάρκεια.

5) δημοτική ενημερότητα

6) Αστυνομική Ταυτότητα ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ.

7) Κατοχή τίτλου σπουδών [τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς με τις καλές τέχνες ή τη χειροτεχνία (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης].

8) Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας.

9) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα εγκατεστημένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολύτεκνου. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.

10) Οι τρίτεκνοι και οι δίτεκνοι, όπως επίσης και τα τέκνα τριτέκτων και διτέκτων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

11) Οι μοναδικοί κηδεμόνες μονογονεϊκής οικογένειας ή προστάτες οικογένειας (συνοδευόμενα δικαιολογητικά απόδειξης της αντίστοιχης κατηγορίας).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου χειροτεχνών-καλλιτεχνών, οφείλουν να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου: info@marathon.gr) ΜΙΑ αίτηση με συνημμένα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Μαραθώνος.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον διαδικτυακό τόπο του δήμου www.marathon.gr από 26-5-2022 έως και 24-6-2022 κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 έως 14.30. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της παρούσας, ορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων με τα αποτελέσματα.

Η αίτηση κατατίθεται:

Α) Στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου οδός Οινόης 6 στο Μαραθώνα.

B) Στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου Λεωφόρος Μαραθώνος 104 στη Νέα Μάκρη.

Γ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου info@marathon.gr.

Πληροφορίες: Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού, κ. Βαρδίδης Λάμπρος, οδός Οινόης 6 Μαραθώνας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος www.marathon.gr και στην διαύγεια, και θα εκδοθεί και σχετικό δελτίο τύπου το οποίο θα διανεμηθεί στα τοπικά ΜΜΕ του Δήμου Μαραθώνος.

Επίσης, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μαραθώνος.

Τέλος, η προκήρυξη θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού στην οδό Οινόης 6 στο Μαραθώνα α’ όροφος.

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κυπαρίσσης

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •