Προκύρυξη για την χορήγηση δωδέκα (12) συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά παραγωγών πωλητών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την χορήγηση δωδέκα (12) συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά παραγωγών πωλητών στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαραθώνος

                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/5-11-2017) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων …».
 3. Την υπ’ αριθ. 14883/2023 (ΦΕΚ 822/17-2-2023) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 4. Τη υπ’ αριθ. 241/1-12-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί λήψης απόφασης για καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024».
 5. Την υπ’ αριθ. 16/14-2-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα «Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2023 και εφεξής».
 6. Την υπ’ αριθ. 17/14-2-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα «Περί λήψης απόφασης προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2023 και εφεξής».
 7. Την υπ’ αριθ. 64/4-4-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα «Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2023 και εφεξής».
 8. Την υπ’ αριθ. 32/15-2-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα «Λήψη απόφασης περί προσδιορισμού νέας θέσης για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2024 και εφεξής».
 9. Την υπ’ αριθ. 53/19-3-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα «Λήψη απόφασης περί προσδιορισμού νέας θέσης για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2024 και εφεξής».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διαδικασία χορήγησης δώδεκα (12) θέσεων παραγωγών πωλητών στο Δήμο Μαραθώνος σύμφωνα με τις ανωτέρω 6), 7), 8) και 9) σχετικές. Οι θέσεις βρίσκονται στα κάτωθι σημεία:

1) Μία (1) θέση για πώληση λουλουδιών και συναφών προϊόντων έξω από το Κοιμητήριο Κάτω Σουλίου.

2) Μία (1) θέση για πώληση προϊόντων παραγωγών (οπωρολαχανικά, μέλι κ.λ.π.) στο τέρμα της παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος (προς Ριζάρι) στην παραλία Μαραθώνα (απέναντι από την ταβέρνα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»).

3) Μία (1) θέση για πώληση προϊόντων παραγωγών (οπωρολαχανικά, μέλι κ.λ.π.) στην οδό Ποσειδώνος έμπροσθεν και αριστερά της εισόδου του χώρου στάθμευσης (πάρκινγκ) στην παραλία Μαραθώνα.

4) Μία (1) θέση για πώληση προϊόντων παραγωγών (οπωρολαχανικά, μέλι κ.λ.π. στην οδό Φειδιππίδου 31 στην παραλία Μαραθώνα.

5-6-7) Τρεις (3) θέσεις για πώληση προϊόντων παραγωγών (οπωρολα   λαχανικά, μέλι κ.λπ.) στην παραλία Βαρνάβα.

8-9-10) Τρεις (3) θέσεις για πώληση προϊόντων παραγωγών (οπωρολα           χανικά, μέλι κ.λπ.) στη θέση Κινέτιζα ή Βρύση της Κοινότητας Βαρνάβα.

11) Μία (1) θέση για πώληση προϊόντων μέλισσας στην παραλία Νέας      Μάκρης πλησίον της αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών.

12) Μία (1) θέση για πώληση προϊόντων μέλισσας απέναντι από την      πλατεία Αγίου Παντελεήμονα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος.

                    ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων του Ν. 3874/2010 (Α’ 151) και δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, μπορούν να διαθέτουν αυτά υπαιθρίως, εφόσον λάβουν διοικητική άδεια.

Η χρονική ισχύς της άδειας των παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου είναι πέντε (5) έτη και εγκρίνεται η δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο σημείο για τοποθέτηση πάγκου (έως 3 Τ.Μ.) με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, το οποίο ανέρχεται στα 300 € ετησίως.

Αν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι πωλητές συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό τον ίδιο αριθμό μορίων προτεραιότητας, η χορήγηση της άδειας γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα και ευθύνη της αρμόδιας για την έκδοση της προκήρυξης αρχής.

Η άδεια χορηγείται σε δικαιούχους που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση στο που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση στο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του Ν. 4849/2021.

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Τα είδη που οι παραγωγοί πωλητές επιτρέπονται να πωλούν στο χώρο δραστηριοποίησης τους (σύμφωνα με όσα προβλέπονται ανά θέση) είναι:

Οπωρολαχανικά, μέλι και λοιπά συναφή προϊόντα καθώς και λουλούδια και λοιπά συναφή προϊόντα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Τα κριτήρια για τη χορήγηση νέων αδειών παραγωγών πωλητών  σύμφωνα με τις αντίστοιχες θέσεις ορίζονται στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 16 του νόμου 4849/2021 και είναι: η ηλικία, ο αριθμός των τέκνων, η αστεγία,  η κατοχή τίτλου σπουδών και η εντοπιότητα, με την αντίστοιχη διαβαθμισμένη μοριοδότηση για κάθε κριτήριο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

               ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

                                                              ΗΛΙΚΙΑ

< 30 ετών

35 μόρια

30-35 ετών

30 μόρια

36-41 ετών

20 μόρια

> 41 ετών

10 μόρια

                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

≥ 4 τέκνα

30 μόρια

3 τέκνα

20 μόρια

2 τέκνα

10 μόρια

                                                             ΑΣΤΕΓΙΑ

Κατοχή βεβαίωσης αστεγίας για χρόνο άνω των δύο (2) ετών

10 μόρια

                                                          ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης συναφούς με το αντικείμενο της πρωτογενούς παραγωγής (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής)

20 μόρια

Κατοχή τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

5 μόρια

                                                         ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του εντός της περιφερειακής ενότητας σε δήμο της οποίας αιτείται θέση στο στάσιμο εμπόριο

5 μόρια

                 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΩΝ: 100 ΜΟΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Για την έκδοση και τη χορήγηση, σε φυσικό πρόσωπο, άδειας παραγωγού πωλητή κατόπιν έκδοσης προκήρυξης, απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών και στοιχείων:

α) αίτηση του υποψηφίου στην οποία περιλαμβάνονται:

αα) τα στοιχεία ταυτότητας,

αβ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποψηφίου,

αγ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του υποψηφίου,

αδ) τα πωλούμενα είδη,

αε) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

αστ) ο αριθμός μητρώου εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό και

αζ) οι θέσεις άσκησης δραστηριοποίησης για τους πωλητές στο στάσιμο  εμπόριο,

αη) υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου,

β) τα δικαιολογητικά που καθορίζονται από την προκήρυξη για την απόδειξη της συνδρομής των κριτηρίων μοριοδότησης, σύμφωνα με τη μοριοδότηση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4849/2021 (Α’ 207),

γ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS). Εξαιρούνται όσοι υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000, περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας οι οποίοι υποχρεούνται να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση λογιστή.

δ) ισχύον αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’  170),

ε) ισχύον αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), που έχει εκδοθεί για οποιονδήποτε λόγο, από την οποία προκύπτει ότι δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή ότι υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται,

στ) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151), στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης,

ζ) τελευταία δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ,

η) υπεύθυνη δήλωση για τις ποσότητες, που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο, ανά προϊόν, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη δήλωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής Ε.Λ.Γ.Α.,

θ) αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια παραγωγή και την ποσότητα που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο,

ι) άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

ια) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ιβ) των ειδικών δικαιολογητικών του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 14883/17-2-2023 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά περίπτωση.

 1. Κατοχή τίτλου σπουδών [τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς με το αντικείμενο της πρωτογενούς παραγωγής (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής).
 2. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα εγκατεστημένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολύτεκνου. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
 3. Οι τρίτεκνοι και οι δίτεκνοι, όπως επίσης και τα τέκνα τριτέκτων και διτέκτων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
 5. Κατοχή βεβαίωσης αστεγίας για χρόνο άνω των δύο ετών.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν εξοφλήσει βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (ο έλεγχος γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία).

Τα δικαιολογητικά των περ. α’, γ’, στ’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’ και ιβ’ της παρ. 1 θα πρέπει να είναι επίκαιρα και σε ισχύ.

Η αίτηση της περ. α’ της παρ. 1 υπέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και, συνεπώς, δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία και εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Για τα δικαιολογητικά των περ. β’ έως και ιβ’ της παρ. 1 εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου παραγωγού οφείλουν να υποβάλλουν ΜΙΑ Αίτηση συμμετοχής με συνημμένα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά η οποία υποβάλλεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr από 3-5-2024 έως και 1-6-2024.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της παρούσας, ορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων με τα αποτελέσματα.

Η αίτηση κατατίθεται:

Α) Στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου οδός Οινόης 6 στο Μαραθώνα.

B) Στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου Λεωφόρος Μαραθώνος 104 στη Νέα      Μάκρη.

Γ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου info@marathon.gr.

Πληροφορίες: Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού, κ. Βαρδίδης Λάμπρος, οδός Οινόης 6 Μαραθώνας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος www.marathon.gr και στη διαύγεια.

Επίσης, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μαραθώνος.

Τέλος, η προκήρυξη θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού στην οδό Οινόης 6 στο Μαραθώνα α’ όροφος.

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Μεταξωτός

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *