Προκύρυξη για την χορήγηση επτά (7) συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών (ορθή επανάληψη)

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

(Ορθή επανάληψη)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την χορήγηση επτά (7)  συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαραθώνος

                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/5-11-2017) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων …».
 3. Την υπ’ αριθ. 241/1-12-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί λήψης απόφασης για καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024».
 4. Την υπ’ αριθ. 30/20-5-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα «Περί λήψης αποφάσεων α) έγκρισης επιλογής χώρου λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών β) ίδρυσης λειτουργίας χειροτεχνών-καλλιτεχνών και γ) έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/5-11-2021».
 5. Την υπ’ αριθ. 9083/11-4-2024 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του κ. Λαμπρόπουλου Γεώργιου του Θεοδώρου περί ακύρωσης της συμμετοχής στη θέση του (υπ’ αριθ. έξι).
 6. Τις συνολικά επτά διαθέσιμες θέσεις (υπ’ αριθ. ένα, δύο, τρία, έξι, επτά, εννέα και δέκα).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διαδικασία χορήγησης επτά (7) θέσεων (υπ’ αριθ. ένα, δύο, τρία, έξι, επτά, εννέα και δέκα) στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών στο Δήμο Μαραθώνος σύμφωνα με την ανωτέρω 4) σχετική. Η αγορά πραγματοποιείται στην παραλία της Νέας Μάκρης επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, από το περίπτερο δίπλα στην μικρή παιδική χαρά έως απέναντι  στην αναστροφή του δρόμου. Η αγορά θα διαρκεί για όλη τη διάρκεια του έτους, για όλες τις ημέρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

                    ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ – ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

Τα φυσικά πρόσωπα, χειροτέχνες και καλλιτέχνες και οι Κοιν.Σ.ΕΠ. του ν. 4430/2016 (Α’ 205) που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορούν να διαθέτουν αυτά υπαιθρίως, εφόσον λάβουν διοικητική άδεια συμμετοχής στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών.

Η χρονική ισχύς της άδειας των χειροτεχνών-καλλιτεχνών είναι είτε δύο (2) έτη είτε τρεις (3) μήνες ανά έτος και εγκρίνεται η δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο σημείο για τοποθέτηση πάγκου (έως 3 Τ.Μ.) με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, το οποίο ανέρχεται στα 300 € ετησίως.

Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων διενεργείται δημόσια κλήρωση με μέριμνα της αρμόδιας αρχής.

Η άδεια χορηγείται σε δικαιούχους που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση στο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «Ανοικτή

Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του Ν. 4849/2021.

Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε κάθε αγορά χειροτεχνών – καλλιτεχνών.

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών είναι:

 • Χειροποίητα Faux Bijou (Φο Μπιζού)
 • Χειροποίητα είδη Λαϊκής Τέχνης
 • Χειροποίητα κοσμήματα όπως κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια κ.λπ.
 • Εικαστικά καλλιτεχνήματα, κοσμήματα, βραχιόλια, περιδέραια κ.λπ.
 • Καλλιτεχνήματα από πηλό.
 • Καλλιτεχνήματα από σύρμα, ημιπολύτιμους λίθους.
 • Πλεκτά ρούχα, αξεσουάρ ένδυσης και υπόδησης, υφαντά, πλεκτά κοσμήματα, εποχιακά είδη κ.λπ.
 • Λοιπά ομοειδή προϊόντα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Τα κριτήρια για τη χορήγηση νέων αδειών χειροτεχνών-καλλιτεχνών με τις αντίστοιχες θέσεις ορίζονται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 16 του νόμου 4849/2021 και είναι: η ανεργία, η ηλικία, ο αριθμός των τέκνων, η ύπαρξη μονογονεϊκής οικογένειας και η κατοχή τίτλου σπουδών, με την αντίστοιχη διαβαθμισμένη μοριοδότηση για κάθε κριτήριο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

                                                              ΑΝΕΡΓΙΑ

≥ 12 μήνες

30 μόρια

< 12 μήνες

20 μόρια

                                                               ΗΛΙΚΙΑ

< 30 ετών

30 μόρια

30 – 35 ετών

20 μόρια

36 – 41 ετών

10 μόρια

> 41 ετών

5 μόρια

                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

≥ 4 τέκνα

20 μόρια

3 τέκνα

10 μόρια

2 τέκνα

5 μόρια

                                           ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Μοναδικός       κηδεμόνας       μονογονεϊκής

οικογένειας ή προστάτης οικογένειας

 

10 μόρια

                                                           ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς με τις καλές τέχνες ή τη χειροτεχνία (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής)

 

 

 

20 μόρια

 

 

Κατοχή τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

10 μόρια

Κατοχή τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

5 μόρια

                 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΩΝ: 100 ΜΟΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Για τη συμμετοχή σε διαδικασία για την έκδοση άδειας χειροτέχνηκαλλιτέχνη πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (με τα συνημμένα δικαιολογητικά) η οποία υποβάλλεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr και θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία του αιτούντος, Όνομα Πατρός, Αρ. Αστυνομ. Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και αρμόδια Δ.Ο.Υ., την διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας, τα προς πώληση είδη, τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνση εάν υπάρχει.
 2. υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει, ότι  δεν  κατέχει άλλης μορφής άδεια ή βεβαίωση δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία,

3α) για τους καλλιτέχνες, βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας. Για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρονται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τον φορέα έκδοσης της βεβαίωσης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου. Οι κάτοχοι βεβαιώσεων ιδίας δημιουργίας, οι οποίες ήδη έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης.

3β) για τους χειροτέχνες, βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από την Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.) που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ύστερα από επίδειξη από τον ενδιαφερόμενο της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία. Οι κάτοχοι βεβαιώσεων ιδίας δημιουργίας, οι οποίες ήδη έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης.

4) έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) συναφούς με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο τις άδειες, που λαμβάνονται για διετή διάρκεια. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4849/2021, τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών για τρεις (3) μήνες ανά έτος δεν υποχρεούνται σε δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και σε χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) δηλωμένου και συνδεδεμένου στον Πληροφοριακό Φ.Η.Μ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εφόσον απαλλάσσονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 2859/2000 περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Α’ 248). Σε αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση λογιστή.

 1. Αστυνομική Ταυτότητα ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ.
 2. Κατοχή τίτλου σπουδών [τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς με τις καλές τέχνες ή τη χειροτεχνία (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης].
 3. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας.
 4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα εγκατεστημένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής  (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολύτεκνου. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
 1. Οι τρίτεκνοι και οι δίτεκνοι, όπως επίσης και τα τέκνα τριτέκτων και διτέκτων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 1. Οι μοναδικοί κηδεμόνες μονογονεϊκής οικογένειας ή προστάτες οικογένειας (συνοδευόμενα δικαιολογητικά απόδειξης της αντίστοιχης κατηγορίας).
 2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν εξοφλήσει βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (ο έλεγχος γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία).
 3. Επιπρόσθετα, για τις Κοιν.Σ.ΕΠ. να προσκομισθούν:

α) πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).

β) καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων.

γ) έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) συναφή με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.

δ) λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας ή χειροτεχνικής δεξιότητας για τα μέλη αυτά. Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της Κοιν.Σ.ΕΠ., ή ο ίδιος ο δημιουργός. Στις ελεγκτικές αρχές του παρόντος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας δημιουργίας μελών της Κοιν.Σ.ΕΠ., τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ                               

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου χειροτεχνών-καλλιτεχνών, οφείλουν να υποβάλλουν ΜΙΑ Αίτηση συμμετοχής με συνημμένα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά η οποία υποβάλλεται   στο Ο.Π.Σ.Α.Α.    μέσω της      ηλεκτρονικής             διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr από 3-5-2024 έως και 1-6-2024.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της παρούσας, ορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων με τα αποτελέσματα.

Η αίτηση κατατίθεται:

Α) Στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου οδός Οινόης 6 στο Μαραθώνα.

B) Στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου Λεωφόρος Μαραθώνος 104 στη Νέα Μάκρη.

Γ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου info@marathon.gr.

Πληροφορίες: Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού, κ. Βαρδίδης Λάμπρος, οδός Οινόης 6 Μαραθώνας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος www.marathon.gr και στη διαύγεια.

Επίσης, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μαραθώνος.

Τέλος, η προκήρυξη θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού στην οδό Οινόης 6 στο Μαραθώνα α’ όροφος.

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Μεταξωτός

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *