Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Προμήθεια αδειών χρήσης εφαρμογών Genesis και λογισμικού

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης     568/2019       

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αδειών χρήσης εφαρμογών προγράμματος Genesis και λογισμικού βάσεων δεδομένων για τις ανάγκες των διευθύνσεων οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. τροποποιητικές διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την με αριθ. 53536/15034/24-05-2019 Διαπιστωτική Πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη του Σπυρίδωνος, ως νέου Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την με αριθμό 01/2019 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 10. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005008404 2019-05-27.
 11. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ. 10955/30-05-2019 και 10956/30-05-2019, ΑΔΑ: Ψ89ΧΩΛΜ-ΨΩΔ και Ω1ΥΤΩΛΜ-ΖΤΖ και με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 205 και 204 αντίστοιχα βάσει των οποίων εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005054596 2019-06-04.
 12. Την με αριθ. πρωτ. 11425/06-06-2019 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου.
 13. Την προσφορά της εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο «INFOSUPPORT Α.Ε.Ε.», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 11970/13-06-2019.
 14. Το από 14/06/2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης.
 15. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερή αγαθά, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ    

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια αδειών χρήσης εφαρμογών προγράμματος Genesis και λογισμικού βάσεων δεδομένων για τις ανάγκες των διευθύνσεων οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 16.343,20 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της με αριθμό 01/2019 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 3. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αδειών χρήσης εφαρμογών προγράμματος Genesis και λογισμικού βάσεων δεδομένων για τις ανάγκες των διευθύνσεων οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών, στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το διακριτικό τίτλο «INFOSUPPORT Α.Ε.Ε.» με έδρα την οδό Δοϊράνης 8, Τ.Κ. 11362 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094429098, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, συνολικού ποσού των 16.343,20€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι καθαρό ποσό 13.180,00 €, ΦΠΑ 24% 3.163,20€, σύνολο 16.343,20€).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (568/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •