μελάνια τόνερ εκτυπωτές φωτοτυπικά

Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων έτους 2019

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

(Ακολουθούν διευκρινίσεις)

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων έτους 2019 εκτιμώμενης αξίας 19.964,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στη με αριθ. 5/2019 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Ο προσφέρων μπορεί να συμμετάσχει είτε για το σύνολο των ομάδων (Α,Β,Γ,Δ,Ε), είτε για μεμονωμένες ομάδες, είτε για συνδυασμό ομάδων της ανωτέρω μελέτης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 23576/31-10-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ: ΨΧΨΔΩΛΜ-8ΩΚ

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α.α. 356.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τη Δευτέρα  11/11/2019 και ώρα 13:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης.

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
  2. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
  4. Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της με αριθ. 05/2019 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
  6. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
  7. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

  1. Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα.

Ο Δήμαρχος

 

Στέργιος Τσίρκας


Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς

Διευκρινίζεται ότι κατά τη συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς :

Α) Στον πρώτο πίνακα στο πεδίο «Δαπάνη» αναγράφετε το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε Ομάδα, όπως αυτό φαίνεται στο εδάφιο «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» της υπ’ αρ. 05/2019 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Συγκεκριμένα, για την Ομάδα Α συμπληρώνετε δαπάνη 8.000,00 €, για την Ομάδα Β συμπληρώνετε δαπάνη 3.600,00 €, κ.ο.κ.

Β) Στη συνέχεια (κάτω από τον πρώτο πίνακα) αναγράφετε το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ανά Ομάδα.

Γ) Στο δεύτερο πίνακα συμπληρώνετε την προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο σύμφωνα με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.


Σχολιάστε