Προμήθεια αντισηπτικών προϊόντων και απολυμαντικών επιφανειών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας και απευθείας ανάθεσης της κατεπείγουσας προμήθειας αντισηπτικών προϊόντων και απολυμαντικών επιφανειών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 9. ΥΠ.ΕΣ. 18200/13.03.2020: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
 10. Την με αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού»
 11. Του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α΄03-04-2020) Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις.
 12. Την 54/31-03-2020 Α.Δ.Σ. «περί αποδοχής ποσού από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού» (ΑΔΑ:ΨΝΡΛΩΛΜ-5ΦΞ)
 13. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 70.6277.13 του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, κατόπιν της 54/2020 Α.Δ.Σ «περί αποδοχής ποσού από πιστώσεις ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού»
 14. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ006560358/12-04-2020
 15. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 5989/13-04-2020 (με ΑΔΑ: 63ΣΣΩΛΜ-Ξ7Ω) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 169, βάση της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος20REQ006578317/15-04-2020.
 16. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «κατεπείγουσα προμήθεια αντισηπτικών προϊόντων και απολυμαντικών επιφανειών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» αναλυτικά:

ΥΛΙΚΟ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Υγρό αντισηπτικό για χρήση  χωρίς νερό (τζέλ) γνωστοποίηση Ε,Ο.Φ

 

326/500ml

7,75€

 

2.526,50€

 

151,59€

 

2.678,09€

Υγρό απολυμαντικό επιφανειών άδεια Ε.Ο.Φ. 4 LT

160/4lt

12,5€

2.000€

120€

2.120€

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.526,50€

271,59€

4.798,09€

17. Την τηλεφωνική πρόσκληση υποβολής προσφοράς λόγω του κατεπείγοντος στην εταιρεία  ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Βιοτ. Χάρτου και συσκ. Χάρτου. Χονδρικό Εμπόριο Χάρτου

18. Την προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία  ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Βιοτ. Χάρτου και συσκ. Χάρτου. Χονδρικό Εμπόριο Χάρτου, με έδρα τη Θέση Λυσέα ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΑΦΜ 054130463 Δ.Ο.Υ Ελευσίνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια αντισηπτικών προϊόντων και απολυμαντικών επιφανειών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 4798,09Ευρώ.
 2. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Βιοτ. Χάρτου και συσκ. Χάρτου. Χονδρικό Εμπόριο Χάρτου, με έδρα τη Θέση Λυσέα ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΑΦΜ 054130463 Δ.Ο.Υ Ελευσίνα στην τιμή ποσού 4798,09 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%, (καθαρή αξία 4.526,50 € + Φ.Π.Α. 6% 271,59 € = συνολική αξία 4,798,09€)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 287/2020 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΓΣΣΩΛΜ-8ΤΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΣΣΩΛΜ-8ΤΛ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •