Προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων συντήρησης κήπων και παρτεριών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Υπηρεσία Πρασίνου

Θέμα: “Προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων συντήρησης κήπων και παρτεριών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων συντήρησης κήπων και παρτεριών και συγκεκριμένα την προμήθεια των ειδών που περιλαμβάνονται στην με αριθμό 1/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, προϋπολογισμού 18.077,23 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 2030/02-02-2022 (ΑΔΑ: 6Ι2ΤΩΛΜ-ΦΡ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α.α. 167.

Παρακαλούμε όπως, μέχρι και την Τετάρτη 02/03/2022 και ώρα 15:00 μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνετε ότι δεν υπάρχει σε βάρος σας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (αντί ποινικού μητρώου).
 2. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 74 Ν. 4412/16.
 7. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
 8. Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρετε ότι λάβατε γνώση της με αριθμό 1/2022 μελέτης και των όρων της σχετικής πρόσκλησης, τα οποία αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 9. Άδεια εμπορίας γ. φαρμάκων ή βεβαίωση κωδ. εμπορίας από το ΥΠΑΑΤ.
 10. Άδεια εμπορίας λιπασμάτων ή βεβαίωση νομίμων προϋποθέσεων εμπορίας λιπασμάτων.
 11. Βεβαίωση της κεντρικής αντιπροσωπείας stihl, από την οποία να προκύπτει ότι ανήκετε στο επίσημο δίκτυο έμπορων της.
 12. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της επιχείρησής σας, με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO9001 για την εμπορία των ζητούμενων ειδών.
 13. Φυλλάδια – prospectus, όπου είναι απαραίτητα, στα οποία να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών
 14. Οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας το έντυπο της υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθεί, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του δήμου σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) δύναται να εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Τα ηλεκτρονικά

έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, εκδίδονται, διακινούνται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 18, του ως άνω νόμου με την επιφύλαξη των διατάξεων για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Διαφορετικά γίνονται αποδεκτές, εφόσον είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Όλα τα παραπάνω (εκτός από την οικονομική προσφορά) μπορούν να αποσταλούν στο e-mail info@marathon.gr έως και τη Τετάρτη 02/03/2022 και ώρα 15:00.

Σε περίπτωση που υποβληθούν στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, θα πρέπει να είναι σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (δικαιολογητικό 14).

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την επόμενη ημέρα.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •