Ηλεκτρολογικό Υλικό

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2019

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

(Ακολουθούν διευκρινίσεις)

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 26.845,75€. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδια έσοδα και χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .

Η κατάθεση των προσφορών στο γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από τη δημοσίευση της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους είναι η  26η Σεπτεμβρίου  ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30 π.µ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ως άνω ημερομηνία. Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή, την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο τρόπους:

(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην συνέχεια στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλλου). Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 25η Σεπτεμβρίου  ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δημοτικό Κατάστημα, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη συνέχεια κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ. μέχρι το πέρας της διαδικασίας.

Προσφορές που κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου http://www.marathon.gr ή από το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2019 αριθμός μελέτης 40/ 2019

Σε απάντηση των υπ’ Αριθμ. πρωτοκόλλου 20409/ 19-09-2019, 20020/ 16-09-2019, 20182/ 17-09-2019   εγγράφων ενημερώνουμε ότι:

  1. Για το υλικό που περιγράφεται στο άρθρο 1, της Α ομάδας, η ισχύς του κυμαίνεται από 15 έως 18 Watt.
  2. Για το υλικό που περιγράφεται στο άρθρο 21, της Α ομάδας, είναι τριφασικό 40 AMPER.
  3. Για τα υλικά που περιγράφονται στα άρθρα 26 και 27, της Α ομάδας, της διακήρυξης δε είναι απαραίτητο να κατατεθούν CE και ISO.
  4. Για  το υλικό που περιγράφεται στο άρθρο 28, της Α ομάδας, διευκρινίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής στην αρπάγη και επίσης είναι απαραίτητο να κατατεθούν CE και ISO.

Για  την  διαβίβαση  του  εγγράφου

Ο  Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης  και  Έργων

Σωτηρίου  Ευάγγελος

Σχολιάστε