Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) αίθουσας ελαφριάς προκατασκευής

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) αίθουσας ελαφριάς προκατασκευής στο 2ο ΓΕΛ της Δ.Ε. Νέας Μάκρης’’, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 482/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) αίθουσας ελαφριάς προκατασκευής στο 2ο ΓΕΛ της Δ.Ε. Νέας Μάκρης».
 7. Τη με αριθμό 25/2023 Μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013222440 2023-08-07.
 9. Τη με αριθ. πρωτ. 19490/10-08-2023 (ΑΔΑ ΨΦΣΝΩΛΜ-ΦΧΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου, που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 430 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23REQ013267408 2023-08-17.
 10. Τη με αριθμό 435/2023 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ Ρ0ΜΛΩΛΜ-ΤΩΔ) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της ως άνω προμήθειας και η αποστολή πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς: α) ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛ Ε.Ε., β) ΜΠΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και γ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΡΙΟΣ.
 11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 21417/08-09-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013378869 2023-09-08 και εστάλη στους ανωτέρω.
 12. Την προσφορά του οικονομικού ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛ Ε.Ε., που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 21991/14-09-2023 και 22134/15-09-2023.
 13. Το από 19-09-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) αίθουσας ελαφριάς προκατασκευής στο 2ο ΓΕΛ της Δ.Ε. Νέας Μάκρης» στον οικονομικό φορέα «ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛ Ε.Ε.».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) αίθουσας ελαφριάς προκατασκευής στο 2ο ΓΕΛ της Δ.Ε. Νέας Μάκρης», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 23/2023 Μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα «ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛ Ε.Ε.», με ΑΦΜ 801412240, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Ταχ. δ/νση Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ.: 19300, Πόλη: Ασπρόπυργος, έναντι του ποσού των 19.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.680,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 24.180,00 ευρώ (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους 2023, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.7135.42.

Γ. Ορίζεται ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, Αναστάσιος Κανέλλος, να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (482/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/613ΡΩΛΜ-Φ3Θ

https://diavgeia.gov.gr/doc/613ΡΩΛΜ-Φ3Θ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *