προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση | Επανάληψη

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων έτους 2017 για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), εκτιμώμενης αξίας 10.072,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.417,28€, τα οποία αντιστοιχούν στα τμήματα 4, 5 και 6 που αφαιρέθηκαν από το διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (σχετ. η με αριθ. 12/2017 μελέτη και η με αριθ. πρωτ. 15774/28-07-2017 διακήρυξη), όπως φαίνονται παρακάτω:

α/α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

CPV 09135100-5

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

2.000,00

0,727

1.454,00 €

Μερικό σύνολο Ομάδας Α

1.454,00 €

CPV 09134200-9

1

Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρα

2.000,00

0,892

1.784,00 €

Μερικό σύνολο Ομάδας Β

1.784,00 €

CPV 09132100-4

1

Βενζίνη Αμόλυβδη (95 RON)

Λίτρα

6.000,00

1,139

6.834,00 €

Μερικό σύνολο Ομάδας Γ

6.834,00 €

Σύνολο Ομάδων Α, Β και Γ

10.072,00 €

ΦΠΑ 24%

2.417,28 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.489,28 €

Για τις ανωτέρω ομάδες, με την με αριθ. 165/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής και σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρω διακήρυξης.

Η κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου Κ.Ε.Δ.ΜΑ. (σχετ. η με αριθ. 185/2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου και η βεβαίωση της αναπληρώτριας προϊσταμένης των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του νομικού προσώπου, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 60/26-1-2017).

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την προμήθεια καυσίμων έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.), μέχρι την Παρασκευή 25/8/2017 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 15:00).

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

δ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο ξεχωριστοί κλειστοί υποφάκελοι ως εξής:

  1. ένας με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και

  2. ένας με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει την Τεχνική προσφορά, που θα είναι σύμφωνη με τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της με αριθ. 12/2017 Μελέτης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρ. 2.2.9.2. της με αριθ. πρωτ. 15774/28-07-2017 διακήρυξης προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.3.1. της διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν έχει ποινικό μητρώο σε ισχύ, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου της σχετικής αίτησης που έχει υποβάλλει συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωσή του, ότι θα προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

β) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας, για την απόδειξη ότι δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της περίπτωσης β της παρ. 2.2.3.4. της διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν έχει το εν λόγω πιστοποιητικό, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου της σχετικής αίτησης που έχει υποβάλλει, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωσή του, ότι θα προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

ε) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, για την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

στ) Τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ., για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής του επάρκειας, παρ. 2.2.5. της διακήρυξης. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

ζ) Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας, παρ. 2.2.6. της διακήρυξης i. κατάλογο με τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, προσκομίζοντας στοιχεία συμβάσεων (όπως τιμολόγια ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα) που εκτελέστηκαν ή παραδόθηκαν κατά την τελευταία τριετία, ii. κατάλογο με το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, που διαθέτουν, iii. κατάλογο με τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, iv. άδεια λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, v. δήλωση συμμόρφωσης από τον προμηθευτή του οικονομικού φορέα ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τον νόμο και τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

η) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

θ) Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης για κάθε είδος καυσίμου ξεχωριστά, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία προκύπτει από το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στα εκατό (%) επί της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Στην περίπτωση των Ενώσεων οικονομικών φορέων η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της Σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου.

Τα μέλη της Ένωσης υποβάλουν κοινή προσφορά και ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προμήθειας που θα αναλάβουν.

Στο συμφωνητικό συνεργασίας οι συμμετέχοντες στην Ένωση : α) θα δηλώνουν από κοινού ότι, αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο την ευθύνη συμμετοχής τους στη διαδικασία καθώς και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της προμήθειας, β) θα ορίζουν εκπρόσωπο της Ένωσης, γ) θα αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης σε αυτή. Η Ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση, κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα, από γνωμοδότηση της υπηρεσίας. Στην περίπτωση, που η ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η σχετική Απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφάνειας

Βασίλειος Νικόλαος Τσουπράς


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •