προμήθεια καυσίμων

Προμήθεια καυσίμων με διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων έτους 2017. O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 606.018,03 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς και των τμημάτων 4, 5 και 6 (Ομάδες Α – Πετρέλαιο θέρμανσης, Β – Πετρέλαιο κίνησης, Γ – Βενζίνη Αμόλυβδη για την ΚΕΔΜΑ). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 10.09.2017 και ώρα 23:59, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 14.09.2017. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Τα τμήματα 4, 5 και 6 που αφορούν τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.ΜΑ. αφαιρούνται από τον διαγωνισμό σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄147).

Η εγγύηση συμμετοχής, μόνο για τα τμήματα 1, 2 και 3 του διαγωνισμού, είναι 4.786,52 Ευρώ. Για τα ποσά των εγγυήσεων ανά ομάδα (τμήμα) γίνεται αναφορά στη διακήρυξη. Οι προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στην σχετική μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης). Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δώδεκα (12) μήνες από την αναφερομένη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση είναι από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα είδη της Ε΄ Κατασκήνωσης καθώς και από ίδιους πόρους για τα είδη του Δήμου Μαραθώνος και των λοιπών Νομικών Προσώπων του. Η πληρωμή θα γίνει στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (ειδών). Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 28.07.2017.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2294320585, fax: 22943 20535, αρμόδιος υπάλληλος κα Σοφία Βασταρδή στο τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση Λεωφόρος Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη.

Μαραθώνας 28.07.2017

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής

Διαχείρισης & Διαφάνειας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •