Πινακίδες κυκλοφοριακής σήμανσης

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, καθρεπτών και συναφούς υλικού σήμανσης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια πινακίδων σήμανσης –καθρεπτών και συναφούς υλικού σήμανσης, εκτιμώμενης αξίας 21.997,60 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 44/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί:

α) η με αριθμό 277 (ΑΔΑ: ΡΨΚΦΩΛΜ-7Σ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 277.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Τετάρτη 21.08.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης.

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
 2. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
 4. Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και της με αριθμό 44/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Αναγνωρισμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 14001 καθώς και σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 27001 στον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης και πληροφοριακών συστημάτων.
 7. Πιστοποιητικό CE και πιστοποιήσεις κατασκευής και λειτουργίας σύμφωνα με τα διεθνή (DIN, ISO, EVEC ή VDE ή CEVELEC) και ελληνικά (ΕΛΟΤ) πρότυπα και κανονισμούς.
 8. Τεχνική προσφορά που θα περιέχει αναλυτική περιγραφή των υλικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία της με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της συνημμένης μελέτης.
 9. Εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για όλα τα είδη
 10. Αναγνωρισμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας OHSAS 18001 στον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης και πληροφοριακών συστημάτων.
 11. Αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11:30 π.μ.. Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Ζαγάρης


Σχολιάστε