Προμήθεια σιδηροΐστών και λοιπών υλικών για τη υλοποίηση της δράσης Wi-Fi4u

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σιδηροΐστών και λοιπών υλικών για τη υλοποίηση της δράσης Wi-Fi4u, εκτιμώμενης αξίας 1.060,20 με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 10/05/2021 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:

 • η με αριθ. πρωτ. 8794/19-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6Π65ΩΛΜ-ΑΩ0 και
 • η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 218 και ΑΔΑΜ 21REQ008661491/2021-05-26.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τρίτη 01/06/2021 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και ώρα 11:00.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της από 10/05/2021 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικού προσώπου.

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
 2. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).
 3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.
 4. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της προμήθειας.
 5. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση).
 1. Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

O Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •