Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2020

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2020 με συστημικό αύξοντα αριθμό: 102992

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι 94.990,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 76.605,00 €, ΦΠΑ 24% 18.385,20 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 11.12.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την υποβολή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή την 16.12.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η Ισχύς των προσφορών θα είναι 12 μήνες και θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 766,05 € (επτακόσια εξήντα έξι ευρώ και πέντε λεπτών του ευρώ) για το σύνολο των ομάδων Α έως Ζ. Για τα ποσά των εγγυήσεων ανά ομάδα (τμήμα) γίνεται αναφορά στη διακήρυξη.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2294320585, fax: 22943 20535, αρμόδιος υπάλληλος κα Νατάσα Κελεπούρη στο τμήμα Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση Λεωφόρος Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Νικόλαος Ευαγγελόπουλος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •