Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια1 με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μαραθώνος», προϋπολογισμού 36.828,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Παρακαλούμε τον ενδιαφερόμενο όπως μας αποστείλει σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την Πέμπτη 21/9/2023 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης έως ώρα 15:00 μ.μ., αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της από 31-05-2023 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να υποβάλετε:

 1. Την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο που θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου,
 2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα2
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου3 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ έως στ’ Ν. 4412/2016,
 4. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους όρους μελέτης και ότι τα είδη που θα προμηθεύσετε4 συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή.
 5. Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού.
 6. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του, τιμοκατάλογο των προδιαγραφόμενων ανταλλακτικών βάσει του οποίου θα γίνει και η τελική τιμολόγηση.
 7. Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2017 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό
 8. Το βότσαλο ασφαλείας, να πληρεί τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ1176:2017,
 9. ΕΝ1177:2018, ΕΝ71-3:2019 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό 9) Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ71-3:2019, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από διαπιστευμένο εργαστήριο για το σκοπό αυτό.
 10. Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς.
 11. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001:2011, εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012, εγκατάστασης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012, διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018 καθώς και ISO 37001:2016 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, ή άλλο ισοδύναμο των κατασκευαστών των οργάνων παιδικής χαράς και των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, επί ποινή αποκλεισμού, σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή οργάνων παιδικής χαράς και των ελαστικών πλακιδίων.
 12. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 22301:2012 & ISO 50001:2011 ή άλλο ισοδύναμο των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων σχετικά με την εμπορία οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού
 13. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 22301:2012 & ISO 50001:2011 ή άλλο ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα για το σκοπό αυτό, του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών, σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκομίζεται ακόμη και αν η εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον συμμετέχοντα, επί ποινή αποκλεισμού.
 14. Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των οργάνων παιδικών χαρών θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) άτομα με ονομαστικές βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίου για το ΕΝ 1176-7: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τα άτομα αυτά, θα ανήκουν στην εταιρεία τοποθέτησης οργάνων παιδικών χαρών και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων, η οποία θα προσκομίζεται, επί ποινή αποκλεισμού.
 15. Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από διαπιστευμένο φορέα για πιστοποίηση προσώπων, ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί, ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας.

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα αποδεικνύεται από τον οικονομικό φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της ΠΝΠ ΦΕΚ (Α68 20-03-2020).

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω υποβληθούν στο πρωτόκολλο η υποβολή θα γίνει σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός ΥΠΟ φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η υποβαλλόμενη προσφορά να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και η προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης δεδομένου ότι αυτή έχει προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς.

Όλα τα παραπάνω μπορούν εναλλακτικά να αποσταλούν στο e-mail promithies@marathon.gr 1 έως και την Πέμπτη 21/09/2023 έως ώρα 15:00 μ.μ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

1 Ή υπηρεσία.

2 Από 2.500€ και έως τα όρια του αρθ. 118 και 328 Ν. 4412/16, εν προκειμένω μέχρι του ποσού των 30.000€ (Αρθ. 73 παρ. 11 Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 22 Ν. 4782/21). Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (αρθ. 2 παρ. 1 περιπτ. 48 Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 1 Ν. 4782/21).

3 Αντί ποινικού μητρώου: οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 80 Ν. 4412/16, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και έως τα όρια των άρθρων 118 και 328, δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α.

4 Ή η υπηρεσία που θα παρέχετε

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *