Έργα Μαραθώνα - Κατάρτιση Μητρώου αναθέσεων

Προμήθεια – τοποθέτηση πίλαρ για την ηλεκτροδότηση δημοτικού αντλιοστασίου

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια – Τοποθέτηση Πίλαρ (Pilar ), για την Ηλεκτροδότηση Δημοτικού Αντλιοστάσιου σε Κοινόχρηστο Χώρο του Δήμου Μαραθώνος (οικισμός Δικαστών και Εισαγγελέων), εκτιμώμενης αξίας 781,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην συνημμένη τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας – τοποθέτησης έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 17092 /07-08-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΛΝΣΩΛΜ-Κ9Η και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 276.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τη Παρασκευή 16/08/2019 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης μέχρι ώρα 13:00 και θα ακολουθήσει η διαδικασία αποσφράγισης.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι λάβατε γνώση και αποδέχεστε τους όρους της παρούσα ςκαι της συνημμένης Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  2. Το συνημμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.

Στο φάκελο θα αναγράφεται:

α. ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

β. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

γ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας (13:00) και ο τίτλος της προμήθειας.

δ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα.

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Ζαγάρης