τρόφιμα παντοπωλείο

Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Μαραθώνος και για τα Νομικά του Πρόσωπα. O προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 298.594,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς και της ομάδας (τμήματος) Γ-1.6. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 03.05.2017 και ώρα 23:59, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 09.05.2017 και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η ομάδα (τμήμα) Γ-1.6 Είδη Καθαριότητας και ευπρεπισμού Τετράπολις αφαιρείται από τον διαγωνισμό σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄147).
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2.537,76 Ευρώ για το σύνολο των ομάδων (τμημάτων) του διαγωνισμού. Για τα ποσά των εγγυήσεων ανά ομάδα (τμήμα) γίνεται αναφορά στη διακήρυξη. Οι προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στην σχετική μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης). Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Δήμου Μαραθώνος όπως αναλυτικά αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δώδεκα (12) μήνες από την αναφερομένη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η χρηματοδότηση είναι από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα είδη της Ε΄ Κατασκήνωσης, το Υπουργείο Εσωτερικών για τα είδη των σχολικών επιτροπών, καθώς και από ίδιους πόρους για τα είδη του Δήμου Μαραθώνος και των λοιπών Νομικών Προσώπων του. Η πληρωμή θα γίνει στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (ειδών). Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 29.03.2017.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2294320585, fax: 22943 20535, αρμόδιος υπάλληλος κα Σοφία Βασταρδή στο τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση Λεωφόρος Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη.

Μαραθώνας 29.03.2017
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής
Διαχείρισης & Διαφάνειας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι στη Διαύγεια: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Α.Ο.Ε. 37/2017, Α.Ο.Ε. 33/2017, A.O.E. 21/2017

Σχετικά αρχεία:

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •