Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

websupport Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το  άρθρο 78 του Ν.4555/18,  και  την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την  με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π– ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε διά περιφοράς  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 24η  του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2021, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ.μ  για να συζητήσουμε το παρακάτω ημερήσιας διάταξης  θέμα:

Θέμα 1ο Κατάθεση προτάσεων επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •