Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

websupport Επιτροπή Διαβούλευσης

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου  Μαραθώνα.

Σύμφωνα με το  άρθρο 78 του Ν.4555/18,  και  την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την  με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π– ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε διά περιφοράς  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 1η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 12:00 μ.μ  για την διατύπωση τοποθετήσεων και προτάσεων  για  το παρακάτω  ημερήσιας διάταξης  θέμα:

Θέμα 1ο  Κατάθεση προτάσεων επί του σχεδίου  του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος  του Δήμου  έτους 2023.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 μ.μ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •