Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

websupport Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/18, και την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊου Covid-10 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α55), την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π.- ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.” σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. για να συζητήσουμε το παρακάτω ημερήσιας διάταξης θέμα:

Θέμα 1ο: Κατάθεση προτάσεων επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2021 και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •