Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις, Θέσεις εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»).

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπ’  όψη :

 1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4795/2021
 3. Την με αριθμ Πρωτ.: 88844/05.08.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής καθώς και ΚΩΔ ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 5131466.
 4. Την με αριθμ Πρωτ. 2391/29-7-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής με ΚΩΔ ΟΠΣ  5131423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ 166/Α/2021)
 6. Την με αριθμ. 77094/01.08.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, και Επικρατείας «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” της χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021−2027 και από εθνικούς πόρους.» (ΦΕΚ 4094/τ.Β’01.08.2022), και ειδικότερα το Άρθρο 18 αυτής.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10945/02-08-2022 (ΑΔΑ:Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ) (2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24/08/2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης “ Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” της χρονικής περιόδου 2022-2023, προς τις/τους ωφελούμενες/ους της εν λόγω Δράσης.
 8. Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Νομό, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023», κατόπιν της από 02-8-2022 Ανακοίνωσης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).
 9. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων κατόπιν της υπ. αριθ. 10945/02-08-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023», για το Δήμο Μαραθώνος.
 10. Το άρθρο 12 του Ν. 4071/2012 περί θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ.
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4415(ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) που αφορά σε συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής »
 12. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2023 – 2024».
 13. Την υπ αριθ 21/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος με θέμα : Λήψη απόφασης περί σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την απασχόλησή τους στα ΚΔΑΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαικού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»).
 14. Τον ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 )
 15. Την υπ αριθ πρωτ 3763/16-02-2023 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί της ύπαρξης πιστώσεων

Ανακοινώνει 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», Περιόδου 2023-2024, στον Δήμο Μαραθώνος που εδρεύει στον Μαραθώνα οδό Οινόης 6 Μαραθώνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής,  έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα :  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Κλάδος/Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

1

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Μαραθώνας

(Ν. Αττικής)

 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

(Συνολικό ποσό σύμβασης: 5.580,00 ευρώ έκαστος+ ΦΠΑ)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως την συμπλήρωση  ενός έτους (εφόσον συνεχίσει το πρόγραμμα ΚΔΑΠ πέραν της 31.08.2023)

2

(μερικής 4ωρης απασχόλησης)

2

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Μαραθώνας

 

(Ν. Αττικής)

 ΔΕ Υποστηρικτικού Προσωπικού ειδικότητας

ΔΕ Γενικών Καθηκόντων

(Συνολικό ποσό σύμβασης:10.000,00 ευρώ + ΦΠΑ)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως την συμπλήρωση  ενός έτους (εφόσον συνεχίσει το πρόγραμμα ΚΔΑΠ πέραν της 31.08.2023)

      1

(πλήρους απασχόλησης)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

               1

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

               2

Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή

απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή απολυτήριος τίτλος:

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή

– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή

– Γενικού Λυκείου ή

– Ενιαίου Λυκείου ή

– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Φωτοτυπία ταυτότητας

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ

-Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία της επωνυμίας του εργοδότη.

(Ως προϋπηρεσία  νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδοχ ή σύμβαση έργου στο δημόσιο σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης)

-Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (Α,Φ.Μ.) καθώς και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται:

Α) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή:

1) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία). απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία. απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση. απιστία περί την υπηρεσία. παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οπoιoδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσια ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

2) ότι δεν είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και εάν το αδίκημα έχει παραγραφεί

3) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση τω καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν

Γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958 ως ισχύει)

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση της επιδιωκόμενη ειδικότητας Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός οργανωμένου εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς Αλλοδαπούς που προέρχονται από Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση την εμπειρία σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος (www.marathon.gr)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος, Λεωφ. Μαραθώνος  104 Νέα Μάκρη ΤΚ 19005 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή που να αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής και να αποστέλλεται , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος, Λεωφ. Μαραθώνος  104 Νέα Μάκρη ΤΚ 19005 (υπόψη Παπαϊωάννου Αρετής τηλ. επικοινωνίας 2294320525)

 • Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο δικτυακό τόπο αυτής (https://www.marathon.gr/) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 4 – 8/3/2023

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •