Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων

websupport Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»).

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 58,  225 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018) και  74Α παρ.2 (που προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/7-7-2016), όπως αντικατέστησαν την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4415 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) που αφορά σε συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής ».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
 6.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 4756/2020 (ΦΕΚ 235/20 τ.Α΄).
 7.  Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4765/21.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4821/2021(Α΄134).
 9. Την με αριθμ πρωτ. 2281/10-7-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Αττική, κύκλος 2023-2024», στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ 257/31-1-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με  ΚΩΔ ΟΠΣ 6001701.
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ 166/Α/2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 11. Την με αριθμό 47217/19-05-2023 (ΦΕΚ 3418/Β’/20.05.2023) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών – Επικρατείας και θέμα : Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 74838/22-08-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5175/Β΄/24-08-2023).
 12. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων κατόπιν της υπ. αριθ. 12158/19-06-2023 (ΑΔΑ:Ρ738465ΖΩ5-ΧΙΜ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024», για το Δήμο Μαραθώνος.
 13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/17-12-2022).
 14. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/937/οικ.10223/15-06-2023 σχετικά με τις εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.
 15. Την υπ΄ αριθ. 69/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος με θέμα : Λήψη απόφασης περί σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την απασχόλησή τους στα ΚΔΑΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»).
 16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5418/29-02-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, περί ύπαρξης πιστώσεων.
 17. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/τ.Β΄/27-11-2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ανακοινώνει 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» στον Δήμο Μαραθώνος που εδρεύει στον Μαραθώνα οδό Οινόης 6 Μαραθώνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, κατά έδρα υπηρεσίας, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα :  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Κλάδος/Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

1

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Μαραθώνας

(Ν. Αττικής)

 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων /

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

(Συνολικό ποσό σύμβασης: 5.580,00 ευρώ έκαστος+ ΦΠΑ)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως την συμπλήρωση  ενός έτους (εφόσον συνεχίσει το πρόγραμμα ΚΔΑΠ πέραν της 31.08.2024)

2

(μερικής- 4ωρης απασχόλησης)

2

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Μαραθώνας

(Ν. Αττικής)

 ΔΕ Υποστηρικτικού Προσωπικού /

ΔΕ Γενικών Καθηκόντων

(Συνολικό ποσό σύμβασης:10.000,00 ευρώ + ΦΠΑ)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως την συμπλήρωση  ενός έτους (εφόσον συνεχίσει το πρόγραμμα ΚΔΑΠ πέραν της 31.08.2024)

      1

(πλήρους απασχόλησης)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

               1

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 40 του Ν. 4765/2021).

               2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή

απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή απολυτήριος τίτλος:

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή

– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή

– Γενικού Λυκείου ή

– Ενιαίου Λυκείου ή

– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

γ) Εμπειρία που έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας της προς πλήρωση θέσης, που παρασχέθηκαν σε αντίστοιχα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή

απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή απολυτήριος τίτλος:

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή

– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή

– Γενικού Λυκείου ή

– Ενιαίου Λυκείου ή

– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση ανεργίας της ΔΥΠΑ
 • Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την απόδειξη εξειδικευμένης εμπειρίας προσκομίζουν:

βεβαίωση προϋπηρεσίας φορέα ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, στις οποίες να  δηλώνονται με ακρίβεια ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία της επωνυμίας του  εργοδότη, ή

βεβαίωση του φορέα απασχόλησης (αν πρόκειται για φορέα δημοσίου), από την οποία θα προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας

 • Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται:

ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή:

1) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οπoιoδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσια ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

2) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και εάν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

3) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

4) ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

(Για την συμμετοχή των κατ’ εξαίρεση ανωτέρω υποψηφίων απαιτείται να υποβληθεί χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνουν ότι μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης).

Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση τω καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

Γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958 ως ισχύει)

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση της επιδιωκόμενη ειδικότητας Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός οργανωμένου εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς Αλλοδαπούς που προέρχονται από Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά.
 2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθμός ανήλικων τέκνων, βαθμός τίτλου σπουδών).
 3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος όπου εδρεύει η υπηρεσία (θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4765/2021 όπως ισχύει) καθώς και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος (www.marathon.gr)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικά (hr@marathon.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Μαραθώνος,    Δημοτική Ενότηταα Νέας Μάκρης, Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ. 19005, Νέα Μάκρη Ν. Αττικής. Αρμόδιοι υπάλληλοι Σαφρά Μαρία, Τσιέρη Παρασκευή (τηλ. επικοινωνίας: 22943 20529,-566).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων στην περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικά κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο δικτυακό τόπο (https://www.marathon.gr/) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 – 22/3/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *