Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Ομάδα Β)

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Ομάδα Β)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην Ομάδα Β της συνημμένης μελέτης με αριθμό 1/2021 του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος. Η ανάθεση θα γίνει μέχρι του ποσού των 7.985,60€ με το ΦΠΑ , που αφορά στο ποσό της Ομάδας Β από συνοπτικό διαγωνισμό που κατέστη άγονος και βάσει της 158/2021 απόφασης της Ο.Ε ,θα υλοποιηθεί με την διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την περισυλλογή φοβισμένων και προβληματικών ή επιθετικών ζώων, καθώς και την εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων, όπου απαιτείται.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 1635/01-02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ: 6Ε50ΩΛΜ-3ΜΧ και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α.α. 85.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την

Παρασκευή 09/07/2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου της

Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου με το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία θα αναφέρεται ότι:

 • ότι έλαβε γνώση της παρούσας μελέτης και των όρων της σχετικής διακήρυξης, τα οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • οι εργασίες που θα παρέχει θα είναι άριστης ποιότητας και θα εφαρμόζει κατάλληλες μεθόδους εκπαίδευσης χωρίς να κακομεταχειρίζεται τα ζώα.
 • οι εγκαταστάσεις του θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής, διαμονής και διαφύλαξης.
 • οι εργασίες φιλοξενίας θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής και ευζωίας των ζώων.
 • θα χορηγείται κατάλληλη τροφή σύμφωνα με την ηλικία και την κατάσταση υγείας κάθε ζώου, επαρκής ποσότητα ανάλογα με το σωματικό του βάρος.
 • Θα φροντίζει ο ίδιος επαρκώς για την φιλοξενία, την καθαριότητα και την σίτιση των αδέσποτων ζώων που εκπαιδεύει ή θα διαθέτει γι’ αυτό κατάλληλο προσωπικό, ή θα συνεργάζεται με κατάλληλα εκπαιδευμένο
 • προσωπικό
 • θα εκτελεί άμεσα τις εργασίες σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.
 • είναι ενήμερος των επιτόπιων συνθηκών, με εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών.
 • σε κάθε περίπτωση θα δέχεται περιστατικά, όλες τις ημέρες του χρόνου διάρκειας της σύμβασης, κατόπιν συνεννόησης με το δήμο. Σε περίπτωση προσωρινής και αντικειμενικής αδυναμίας του θα ενημερώνεται εγκαίρως ο δήμος.
 • Θα είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες του δήμου, σε σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ώστε να μη δημιουργείται το παραμικρό κενό στην κάλυψη των αναγκών του δήμου. Τα στοιχεία και τηλέφωνα αυτού θα γνωστοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου με την έναρξη της σύμβασης.

2) Κατάσταση με τυχόν προσωπικό που θα απασχοληθεί ή συμφωνητικό συνεργασίας με εξωτερικό/ους συνεργάτη/ες για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας ομάδας.

3) Οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας το έντυπο ή τα έντυπα της αντίστοιχης ομάδας της υπηρεσίας για την οποία ενδιαφέρεται.

4) Αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει την ιδιότητά του καθώς και την εμπειρία του ως εκπαιδευτή σκύλων.

5) Αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας του χώρου εκπαίδευσης εν ισχύ

6) Αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας ενδιαιτήματος μικρών ζώων εν ισχύ

7) Αντίγραφο συμφωνητικού συνεργασίας παραχώρησης ή μίσθωσης του χώρου (εφόσον δεν διαθέτει δικό του χώρο, είτε πρόκειται για τον χώρο εκπαίδευσης είτε για τον χώρο φιλοξενίας).Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί λειτουργίας, εφ’ όσον πρόκειται για σωματείο.

8) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα1,

9) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου2 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ έως στ’ Ν. 4412/2016,

1  Από 2.500€  και έως τα όρια του αρθ. 118  και 328  Ν. 4412/16,  εν προκειμένω μέχρι του ποσού των 30.000€  (Αρθ. 73  παρ. 11  Ν. 4412/16,  όπως τροποπ. με το αρθ. 22  Ν. 4782/21).  Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (αρθ. 2  παρ. 1  περιπτ. 48  Ν. 4412/16,  όπως τροποπ. με το αρθ. 1  Ν. 4782/21).

2  Αντί ποινικού μητρώου: οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με την παρ. 9  του αρθ. 80  Ν. 4412/16,  σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500)  ευρώ και έως τα όρια των άρθρων 118  και 328,  δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1  του άρθρου 73,  την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του

10) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους όρους της με Α.Μ. 1/2021 του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας μελέτης3 συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας , που αναφέρονται σε αυτή.

11) Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού. Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση). Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (δικαιολογητικό γ.). Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Βασταρδή Σοφία, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της/ των προσφοράς/ων (πχ. εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών), αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •