Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

websupport Θέσεις εργασίας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 3 ΑΤΟΜΑ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ έτους 2021-2022»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29/01 έως 2/2/2022

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπ’  όψη :

 1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4795/2021
 3. Την με αριθμ Πρωτ.: 88844/05.08.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 καθώς και ΚΩΔ ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 5131466.
 4. Την με αριθμ Πρωτ. 2391/29-7-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 με ΚΩΔ ΟΠΣ  5131423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
 5. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2021 – 2022».
 6. Την υπ αριθ 7/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Περί Σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την απασχόλησή τους στα ΚΔΑΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»                           σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου για τα δύο ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2021 – 2022».
 7. Τον ΟΕΥ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 )
 8. Την υπ αριθ πρωτ 344/11-01-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί της ύπαρξης πιστώσεων

                                                               Ανακοινώνει 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών των ΚΔΑΠ Δήμου Μαραθώνος για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», Περιόδου 2021-2022, στον Δήμο Μαραθώνος που εδρεύει στον Μαραθώνα οδό Οινόης 6 Μαραθώνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής,  έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα :  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

1

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Μαραθώνας

(Ν. Αττικής)

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

(Συνολικό ποσό σύμβασης: 5.580,00 ευρώ έκαστος)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως την συμπλήρωση  ενός έτους (εφόσον συνεχίσει το πρόγραμμα ΚΔΑΠ πέραν της 31.08.2022)

2

(μερικής 4ωρης απασχόλησης)

2

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Μαραθώνας

 

(Ν. Αττικής)

ΔΕ Γενικών Καθηκόντων-Συντονιστών

(Συνολικό ποσό σύμβασης:10.000,00 ευρώ)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως την συμπλήρωση  ενός έτους (εφόσον συνεχίσει το πρόγραμμα ΚΔΑΠ πέραν της 31.08.2022)

      1

(πλήρους απασχόλησης)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

               1

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

               2

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά στην καθαριότητα των κτιρίων των δημοτικών σχολείων όπου λειτουργούν τα ΚΔΑΠ καθώς και στον συντονισμό και έλεγχο των παρουσιών των παιδιών και των εκπαιδευτικών

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Φωτοτυπία ταυτότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ

Οποιοδήποτε έγγραφο που να αναγράφεται το ΑΦΜ & το ΑΜΚΑ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση τω καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν

Γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958 ως ισχύει)

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση της επιδιωκόμενη ειδικότητας Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός οργανωμένου εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς Αλλοδαπούς που προέρχονται από Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδοχ ή σύμβαση έργου στην δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών  ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται:

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία της επωνυμίας του εργοδότη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

 

 1.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κατηγορία ΔΕ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

μονάδες

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

30

60

110

 

 1. ή 5. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

….

μονάδες

50

100

150

200

250

….

 

       

 1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος (www.marathon.gr)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά συμμετοχής είτε ηλεκτρονικά στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@marathon.gr  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή που να αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής και να αποστέλλεται , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος, Λεωφ. Μαραθώνος  104 Νέα Μάκρη ΤΚ 19005 (υπόψη Παπαϊωάννου Αρετής τηλ. επικοινωνίας 2294320525)

 • Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο δικτυακό τόπο αυτής (https://www.marathon.gr/) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29/01 έως 2/2/2022

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •