Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την χορήγηση δύο (2) συνολικά θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για παραγωγούς πωλητές και χειροτέχνες-καλλιτέχνες στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
  3. Τη υπ’ αριθ. 294/21-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί λήψης απόφασης για καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020».
  4. Την υπ’ αριθ. 90/1-6-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα με την οποία καθορίσθηκαν οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στη Κοινότητα Γραμματικού για τις οποίες θα προκηρυχθούν νέες άδειες υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2020 με τις διαδικασίες των άρθρων 40-45 του N. 4497/2017.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Όσοι δικαιούχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου και οι δικαιούχοι άδειας διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων ειδών λαϊκής τέχνης, ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία χορήγησης αδειών υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2020 στη Κοινότητα Γραμματικού στο Δήμο Μαραθώνος.

Αριθμός καθορισμένων θέσεων:  δύο (2). Συγκεκριμένα:

Μία (1) θέση στην κατηγορία παραγωγοί πωλητές.

Μία (1) θέση στην κατηγορία καλλιτέχνες-χειροτέχνες ειδών λαϊκής τέχνης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 Περιοχή Σέσι 1 Καλαμπόκι

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1 Περιοχή Σέσι 1 καλλιτεχνήματα

Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Η άδεια κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση πάγκου (έως 3 Τ.Μ.) ανέρχεται στα 300 € ετησίως.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

Δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτουν προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4497/2017, η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε:

α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Α΄ 151),

β) αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των μελών τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή (άρθρο 9 N. 4497/2017).

  1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.

β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.

γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν ο παραγωγός είναι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, δηλώνει επίσης ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, θα πωλήσει στο υπαίθριο εμπόριο μόνο το 20% της ετήσιας παραγωγής του.

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

στ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.

ζ. Πιστοποιητικό υγείας.

η. Αντίγραφο πρόσφατου ποινικού μητρώου.

θ. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.

ι. Πιστοποιητικό γέννησης.

κ. Αντίγραφο αρχικής άδειας παραγωγού.

λ. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Οι αγρότες που είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 41  του Κώδικα Φ.Π.Α. δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση των δικαιολογητικών ε και στ.

  1. Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών και τις οργανώσεις παραγωγών υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Για τους συνεταιρισμούς:

αα. βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016,

ββ. πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ. κατάσταση μελών, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού,

δδ. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.

β. Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, κατάσταση μελών, αρμοδίως υπογεγραμμένη από το όργανο που εκπροσωπεί την ομάδα ή οργάνωση, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄ και β΄ προσκομίζονται αμελλητί εκ νέου στην αδειοδοτούσα αρχή σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων τους.

Το μητρώο μελών για τους συνεταιρισμούς και οι αποφάσεις αναγνώρισης από τις αρμόδιες επιτροπές του άρθρου 2 της 397/18235/16.2.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 601), για τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την αδειοδοτούσα αρχή.

  1. Για την κατανομή και τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου λαμβάνονται υπόψη σειρά κριτηρίων με την αντίστοιχη μοριοδότηση.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

α. έλλειψη παραβατικότητας,

β. εντοπιότητα,

γ. ηλικία δικαιούχου,

δ. παλαιότητα άδειας.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Για τη διάθεση μελιού, απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου νομίμως θεωρημένου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 370910/14.5.2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 642).

Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων, όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης πλήρωσης κενών θέσεων στο στάσιμο εμπόριο (ηλικία, παλαιότητα άδειας κ.λπ.).

Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας, κατά μήνα και έτος, και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των θέσεων προς πλήρωση κατά μήνα και έτος. Αν ο δικαιούχος απόκτησε την άδεια λόγω άσκησης δικαιώματος μεταβίβασης, υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς, τότε ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια αυτή. Μπορεί για το κριτήριο αυτό τα μόρια να είναι σε δεκαδικό αριθμό, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Όσον αφορά το κριτήριο της παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης για την κατανομή των προς πλήρωση θέσεων. Όσον αφορά το κριτήριο της ηλικίας, ο δικαιούχος, που κατά τα ανωτέρω έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται 15 μόρια.

Οι άδειες έχουν διάρκεια έως 31-12-2020 και εγκρίνονται για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο σημείο με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

Σύστημα μοριοδότησης για την τοποθέτηση παραγωγών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου του αρ. 42, παρ. 1.

Κριτήριο Αριθμός Μορίων
1. Παλαιότητα άδειας 2 μόρια ανά έτος παλαιότητας
2. Η ηλικία του δικαιούχου 10 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 ετών και για όσους είναι άνω των 55
3. Εντοπιότητα 50 μόρια, αν ο παραγωγός διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του εντός δήμου, στον οποίο αιτείται θέση στάσιμου εμπορίου.
4. Έλλειψη Παραβατικότητας (ν. 4264/2014, ν.4177/2013) α. 30 μόρια αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση,

β. 0 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση,

γ. -10 μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4497/2017)

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορούν να διαθέτουν τα έργα τους υπαιθρίως, εφόσον λάβουν διοικητική άδεια. Δικαιούχοι σχετικών αδειών είναι επίσης Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους.

Οι άδειες έχουν διάρκεια από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες και εγκρίνονται για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο σημείο με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Για τη συμμετοχή σε διαδικασία για την έκδοση άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Για φυσικά πρόσωπα:

αα. αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία,

ββ. βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας,

ααα. για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου,

βββ. για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερόμενου της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία,

γγ. έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.

Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205):

αα. πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

ββ. καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων,

γγ. έναρξη επιτηδεύματος με ΚΑ.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας,

δδ. λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, οφείλουν να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) ΜΙΑ αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αφορούν τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων (40-45 του Ν. 4497/2017), στο Δήμο Μαραθώνος.

Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στη διαύγεια και για επτά ημερολογιακές ημέρες δηλαδή από 30-6-2020 έως 6-7-2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 έως 14.30. Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων διενεργείται δημόσια κλήρωση την 7-7-2020 και ώρα 12.45. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται:

Α) Στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου οδός Οινόης 6 στο Μαραθώνα.

  1. B) Στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου Λεωφόρος Μαραθώνος 104 στη Νέα Μάκρη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στην ιστοσε- σελίδα   του   Δήμου   Μαραθώνος  www. marathon.gr,  και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας και της Κοινότητας Γραμματικού.

Τέλος, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού στην οδό Οινόης 6 στο Μαραθώνα 1ος όροφος.

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κυπαρίσσης

Σχολιάστε