Πρόσκληση εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων σε κοινή σύσκεψη

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου Leave a Comment

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος,

Έχοντας υπ’όψη τις  διατάξεις:

 

1.Των περ. α και β της παρ. 4 του άρθρου 9  καθώς και  των περ. α  και β της παρ. 6 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (Α’87 ).

2.Του άρθρου 44 του π.δ. 26/2012 « Κωδικοποίηση  σ’ ενιαίο κείμενο των  διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών »   (Α’ 57). 2

3.Την ανάγκη καθορισμού των σχετικών λεπτομερειών του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από τα δημοτικά συμβούλια ή τον οικείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προβολή των συνδυασμών των  υποψηφίων κατά την  προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών των βουλευτικών εκλογών.

4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5.Το Α.Π.  45516/14-6-2019  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Καλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές σε κοινή σύσκεψη την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος (Κεντρικό Δημαρχείο Μαραθώνα, Οινόης 6 Α΄ όροφος).

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από την παράταξη την οποία εκπροσωπούν.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο.

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιοποιηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης  Ζαγάρης

 

 

Σχολιάστε