Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη

websupport Δελτία τύπου

Θέμα: Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη

ΠΡΟΣ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 25-6-2023.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος, έχοντας υπ’όψη:

Τις  διατάξεις:

 1. Των περ. α και β της παρ. 4 του άρθρου 9 καθώς και  των περ. α  και β της παρ. 6 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (Α’87 ).
 2. Του άρθρου 44 του π.δ. 26/2012 « Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των  διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών »   (Α’ 57).
 3. Την ανάγκη καθορισμού των σχετικών λεπτομερειών του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από τα δημοτικά συμβούλια ή τον οικείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προβολή των συνδυασμών των υποψηφίων κατά την  προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών των βουλευτικών εκλογών.
 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 5. Την με αρ. 8481/2022 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 674 τ.Β’/15-02-2022) με θέμα: Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς  πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές  Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α’ 220), για την προεκλογική προβολή τους..
 6. ΤοΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 71/2023– ΦΕΚ Τεύχος Α 122/29.05.2023
 7. Τις διατάξεις του άρ. 14 του ΠΔ 15/2022 (ΦΕΚ 39 Α’) και την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.

14473/11.04.2012 (ΦΕΚ 1295 Β’).

Καλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, που συμμετέχουν στις Βουλευτικές Εκλογές στις 25/06/2023,  σε κοινή σύσκεψη την Τετάρτη  7-6-2023 και ώρα 15.30 μ.μ. στην Αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος (Κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου).

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από το πολιτικό κόμμα ή το συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων που εκπροσωπούν.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής (Κεντρικά Εκλογικά Περίπτερα – Διαφημιστικά Μέσα), καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο.

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιοποιηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος.

Με εκτίμηση Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •