Πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο φορέων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο φορέων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος».

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος» και λαμβάνοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006),
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο θ’ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ 133/Α/2018),
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος ΦΕΚ 3147 Β/27-11-2012,
 5. Την υπ’ αριθμ. 12863/24-06-2019 σύμβαση εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος»,
 6. Την ανάγκη σύστασης και οργάνωσης δικτύου φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 και το άρθρο 7 του Ν. 4784/2021,

Σας απευθύνουμε πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο φορέων στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος». Ο ρόλος του δικτύου φορέων είναι συμβουλευτικός και καθορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 4784/2021. Ειδικότερα, το δίκτυο φορέων :

α) παρέχει στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. στην περιοχή παρέμβασης,

β) συμμετέχει στις διαβουλευτικές εργασίες της φάσης ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. του άρθρου 7 με έναν εκπρόσωπο ή τον αναπληρωτή του ανά εμπλεκόμενο μέρος,

γ) υποστηρίζει το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους ενέργειες των σταδίων και φάσεων του Σ.Β.Α.Κ., υποβάλλοντας τις απόψεις του κατά τον σχεδιασμό του Σ.Β.Α.Κ.

Οι συνεδριάσεις καθώς και η λειτουργία του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ, θα ορίζονται μετά από αντίστοιχη Πρόσκληση του Δήμου Μαραθώνος και δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση των μελών για τη συμμετοχή τους σε αυτήν.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε τους φορείς, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο Φορέων Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Μαραθώνος, για την υπόδειξη τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του φορέα τους έως τις 06/11/2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •