Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής | 4/2024

websupport Δημοτική Επιτροπή Σχολιάστε

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

(Αριθμός Συνεδρίασης 4/2024)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Μαραθώνος  σας καλεί σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-ΡΨ), και  τις  διατάξεις του άρθρου 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023) την 14/02/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν  και  να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση αιγίδας για τη διοργάνωση αθλητικής -πολιτιστικής συνάντηση «Αγώνα δρόμου λίμνης Μαραθώνα- marathon lake run» απόστασης 10 χμ – 26 Μάιου 2024
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εξασφάλιση ομαλής κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – εργολαβία Α-459 – ΤΜΗΜΑ Α»
 3. Λήψη απόφασης περί της υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ιδοχ από το πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 και άνω του Δ.ΥΠ.Α.
 4. Λήψη απόφασης για την αίτηση παραχώρησης στεγασμένου χώρου στην περιοχή του βάλτου Μαραθώνα – Σχοινιά για επίσημη δοκιμή αξιολόγησης συσκευής κατά των κουνουπιών
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης ιδιωτικών συμφωνητικών για την μίσθωση κιν/κων ταινιών του κινηματογράφου «Αλίκη»  για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΕΔΜΑ» του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, μετά την υπ. αριθ. 1474/05-01-2024 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την από 31.12.2023 αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Δ.ΜΑ.» του Δήμου Μαραθώνα. Από 01.01.2024 οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο Δήμο.
 6. Λήψη απόφασης για την Έγκριση τροποποίησης της συνεχιζόμενης συμβάσης προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΕΔΜΑ» του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, μετά την υπ. αριθ. 1474/05-01-2024 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την από 31.12.2023 αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΔΜΑ». Από 01.01.2024 οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο Δήμο.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της συνεχιζόμενης συμβάσης προμήθειας χημικών προϊόντων για την λειτουργία του κολυμβητηρίου  για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΕΔΜΑ» του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, μετά την υπ. αριθ. 1474/05-01-2024 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την από 31.12.2023 αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΔΜΑ». Από 01.01.2024 οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο Δήμο.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της συνεχιζόμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δημοτικού Θεάτρου Μαραθώνα», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, μετά την υπ. αριθ. 1474/05-01-2024 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την από 31.12.2023 αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ». Από 01.01.2024 οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο Δήμο.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της συνεχιζόμενης συμβάσης για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΕΔΜΑ» του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, μετά την υπ. αριθ. 1474/05-01-2024 διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την από 31.12.2023 αυτοδίκαιη κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΔΜΑ». Από 01.01.2024 οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο Δήμο.
 10. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων λόγω επικινδυνότητας.
 11. Λήψη απόφασης περί κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την κατάρτιση του Μητρώου έως 31/12/2025.
 12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση παιδικής χαράς ιδιοκτησίας Οικισμού ΑΥΡΑ στον Δήμο Μαραθώνος.
 13. Λήψη απόφασης για την Πρακτική άσκηση σπουδάστριας Σ.Α.Ε.Κ. στον Δήμο Μαραθώνος
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ. Αριθμ. 2  – 2024 απόφαση του Συμβουλίου της  Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος «Περί προσδιορισμού νέας θέσης για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2024 και εφεξής».
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την Παροχή υπηρεσίας για το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Μαραθώνος» και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 
 16. Λήψη απόφασης επί των με αριθ. πρωτ. 25322/2018, 17517/2019 και 23804/2023 αιτήσεων του Γ.Λ. για εξωδικαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης.
 17. Λήψη απόφασης επί των με αριθ. πρωτ. 25926/2018 και 29894/2018 αιτήσεων των Στ.Κ. και Τ.Μπ. για εξωδικαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης.
 18. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ.25199/2018 αίτησης των Ευ.- Αφ. Α. και Ε. Α. για εξωδικαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης.
 19. Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 3711/9-2-2024 αίτησης του Στ. Τσ. και επί της με αριθ. πρωτ. 3712/9-2-2024 αίτησης της Α. Λ.-Σ. περί παροχής νομικής τους υποστήριξης.
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισαγωγή στη πάγια ρύθμιση οφειλών του ν. 4646/2019 μέχρι 48 δόσεις
 21. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη  οφειλών  /  προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους
 22. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 348.648,98€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ ως απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  Β Κατανομή  2024.
 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για το πρόγραμμα «Υλοποίηση Κολυμβητικών Προγραμμάτων σε ενήλικες και παιδιά» στο Κολυμβητήριο στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, μετά την ισχύ των διατάξεων του ν. 5056/2023.
 24. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «THE CARGO PROJECT:  ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *