Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής | 1-2024

websupport Δημοτική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

(Αριθμός Συνεδρίασης 1/2024)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-ΡΨ), και τις διατάξεις του άρθρου 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023) την 19/01/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος. σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρ-θρου 8 του ν.5056/2023.
 2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τόπου συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.
 3. Λήψη απόφασης για την συνέχιση και ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης στον Δήμο Μαραθώνος σπουδαστών Ι.Ε.Κ. που απασχολούνταν στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», μετά την κατάργησή του δυνάμει του ν. 5056/2023
 4. Λήψη απόφασης περί ονοματοδοσίας οδών της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος». (Απόφαση 15 – 2023 του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα)
 5. Λήψη απόφασης περί προσδιορισμού νέας θέσης για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2024 και εφεξής, σύμφωνα με το ΦΕΑ 638024-11.12.2023 του Προϊσταμένου του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού». (Απόφαση 10 – 2023 του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα.
 6. Λήψη απόφασης για το κλείσιμο λογαριασμών ΝΠΔΔ και μεταφορά υπολοίπων.
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθ. 44/12-1-2024 Απόφασης Δημάρχου Μαραθώνος.
 8. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια διαδικασιών αξιολόγησης και γνωμοδότησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2024, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.
 9. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των συμβάσεων ενοικίασης οπτικοακουστικού υλικού για τον κινηματογράφο «ΑΛΙΚΗ», μετά την εφαρμογή του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06.10.2023).
 10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων, μετά την εφαρμογή του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06.10.2023) και την λύση της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.).
 11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας ειδών καθαριότητας, μετά την εφαρμογή του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06.10.2023) και την λύση της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.).
 12. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας χημικών προϊόντων, μετά την εφαρμογή του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06.10.2023) και την λύση της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.).
 13. Λήψη απόφασης για τoν Ορισμό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 01-03-2023 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» (ΑΔΑ: 6ΩΝ1ΩΛΜ-90Ρ) για την πράξη «Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Μαραθώνος για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης», όπως παρατάθηκε με την 178/2023 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΨΚΘΛΩΛΜ-5ΧΗ) έως και τις 30.06.2024
 14. Λήψη απόφασης για τoν Ορισμό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΦΕΚ τ. ΑΑΠ 341/27-10-2014)» και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος αυτής
 15. Λήψη απόφασης για τoν Ορισμό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για το πρόγραμμα «Υλοποίηση Κολυμβητικών Προγραμμάτων σε ενήλικες και παιδιά» στο Κολυμβητήριο στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, μετά την ισχύ των διατάξεων του ν. 5056/2023
 16. Λήψη απόφασης για τoν Ορισμό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Δικτύου Πόλεων «ΔΕΠΑΝ» για το έργο «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» που εγκρίθηκε με την 185/13-9-2023 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 9ΞΤ8ΩΛΜ-ΜΩΝ)
 17. Λήψη απόφασης για τoν Ορισμό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Δικτύου Πόλεων «ΔΕΠΑΝ» για το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση κέντρου Νέας Μάκρης» (ΑΤ06) που εγκρίθηκε με την 437/6-12-2022 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 6ΗΠΝΩΛΜ-Τ5Ν)
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αίγινας, Αχαρνών, Διονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Μεγαρέων, Παιανίας, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαλαμίνας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Ωρωπού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της συμβάσης που αφορά στο έργο «Επισκευή και Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μαραθώνος»
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της συμβάσης που αφορά στην εκπόνηση των “Μελέτες πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σχολικών μονάδων Δήμου Μαραθώνος”
 21. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης “Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (σβακ) Δήμου Μαραθώνος”.
 22. Λήψη απόφασης για την έγκριση και ψήφιση της Μεταφοράς ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων νομικών προσώπων σε λογαριασμό του Δήμου Μαραθώνος καθώς και κλείσιμο των προαναφερθέντων τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων νομικών προσώπων βάσει του ν.5056/2023.
 23. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ποσού 348.648,98€ από πιστώσεις ΥΠΕΣ, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Α΄ τακτική κατανομή έτους 2024
 24. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των συμβάσεων Προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου , μετά την εφαρμογή του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06.10.2023) Τετράπολις.
 25. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων, μετά την εφαρμογή του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06.10.2023) και την λύση του Ν.Π.Δ.Δ Τετράπολις
 26. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης Παροχή υπηρεσιών “Ιατρικές υπηρεσίες παιδιάτρου”, μετά την εφαρμογή του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06.10.2023) και την λύση του Ν.Π.Δ.Δ Τετράπολις
 27. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης Παροχή υπηρεσιών “συντήρηση ανελκυστήρων”, μετά την εφαρμογή του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06.10.2023) και την λύση του Ν.Π.Δ.Δ Τετράπολις.
 28. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως με αρ.18300/2023 του κ. Π.Ε.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •