χριστουγννιάτικες εκδηλώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για πολιτιστικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο των Χριστουγέννων, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (5.480,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συγκεκριμένα:

ΟΜΑΔΑ Α    (προϋπολογισμού 2.860,00€)

 1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης με

 • Ηχητική / μικροφωνική κάλυψη με dj
 • Παρουσία επτά (7) ανιματέρ που θα υποδύονται χριστουγεννιάτικες φιγούρες και θα απασχολούν τα παιδιά.
 • Ζαχαροπλαστείο με μαλλί της γριάς για όλους
 • Ένα εργαστήρι Νάνων για πρωτότυπες και γρήγορες κατασκευές από τα ίδια τα παιδιά
 • Ένας ταχυδακτυλουργός για μικρούς και μεγάλους με τα πρωτότυπα ταχυδακτυλουργικά νουμεράκια του.
 • Διαγωνισμός Καραόκε & χορού με πολλά δωράκια από τα ξωτικά και τις

Αγιοβασιλήτσες

 • Πρόγραμμα με :

Ξωτικά που θα κάνουν :Ομαδικά παιχνίδια κατάλληλα για όλη τη γκάμα

ηλικιών, αστεία ταχυ/κά  νουμεράκια ,σόου με τεράστια μπαλόνια, μικροζογκλερικά νουμεράκια, μουσική, διαγωνισμούς, θεατρικό παιχνίδι, δωράκια στους νικητές των παιχνιδιών.

 • Η διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι 2-2,30 ώρες.
 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης με:

 • Ηχητική / μικροφωνική κάλυψη με dj
 • Παρουσία έξι (6) ανιματέρ που θα υποδύονται χριστουγεννιάτικες φιγούρες και θα απασχολούν τα παιδιά.
 • Εργαστήρι ξωτικών με Χριστουγεννιάτικες κατασκευές.
 • Face painting, με Χριστουγεννιάτικες προσωπομαγίες στα προσωπάκια των παιδιών.
 • Μπαλονοκατασκευές
 • Πρόγραμμα με:

Ξωτικά που θα κάνουν Ομαδικά παιχνίδια κατάλληλα για όλη τη γκάμα

ηλικιών, αστεία ταχυ/κά  νουμεράκια ,σόου με τεράστια μπαλόνια , μουσική, μικροζογκλερικά νουμεράκια, διαγωνισμούς, θεατρικό παιχνίδι, δωράκια στους νικητές των παιχνιδιών.

 • Ένας ταχυδακτυλουργός για μικρούς και μεγάλους με τα πρωτότυπα ταχυδακτυλουργικά νουμεράκια του.
 • Η διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι 2-2,30 ώρες.

ΟΜΑΔΑ Β  (προϋπολογισμού 620,00€)

 1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Θεατρική παράσταση με μαριονέτες για τα μικρά παιδιά.

 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ

Θεατρική παράσταση με μαριονέτες για τα μικρά παιδιά.

                  ΟΜΑΔΑ Γ    (προϋπολογισμού 2.000,00€)

                        ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δρομική εκδήλωση (SANTA RUN) σε συνεργασία με το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνα  με την συμμετοχή μικρών και μεγάλων και συγκεκριμένα:

 • προμήθεια επτακοσίων τεμαχίων (700) στολών Αη Βασίλη για τους ενήλικες και
 • χιλίων τεμαχίων (1.000) σκουφάκια Αγιοβασιλιάτικα για τα παιδιά.

Στις δαπάνες των εκδηλώσεων  συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ, οι αμοιβές των καλλιτεχνών και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών, εντός 10 ημερών και μέχρι την Δευτέρα 9/12/2019.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Τα ως άνω δικαιολογητικά αφορούν την ΟΜΑΔΑ Α και την ΟΜΑΔΑ Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΜΑ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑNΟΥΗΛ


ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΟΙΝΟΗΣ 6, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Τ.Κ. 19007

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ «Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Τ.Κ. 19005

Τηλ: 22940 69800 Fax: 22940 69818 email: kedmarathon@yahoo.gr

Σχολιάστε