Πρόσληψη έξι (6) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη έξι (6) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ οικ.28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2307) και την τροποποίηση αυτής με αριθ οικ.28011/635/09-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2855) των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών όπως ισχύει σχετικά με το «Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις ,φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»

ε) Την υπ αριθ πρωτ 21/2021/000079536590/ 31/05/2021 αίτηση του Δήμου Μαραθώνος στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

στ) Την υπ αριθ πρωτ 22/2021/000080527988/30-06-2021 απόφαση ένταξης του Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ

ζ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

η) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Μαραθώνος είναι: ένας (1) Οικονομολόγος, πέντε (5) Βοηθητικό Προσωπικό καθαριότητας, δύο (2)  Οδηγοί με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας  (συνολικά 8 θέσεις)

θ)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ι)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την πρόσληψη των κάτωθι  έξι  (6) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς με σύμβαση εργασίας ιδοχ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ως κατωτέρω:

 Επώνυμο                   Όνομα                   Πατρώνυμο         Ειδικότητα       Χρον. διάστημα Απασχόλησης  

1

Α**********

Μ**********

Α**********

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Από 29/07/2021 έως  28/07/2022

2

Α**********

Α**********

Κ**********

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 29/07/2021 έως  28/07/2022

3

Κ**********

Π**********

Μ**********

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 29/07/2021 έως  28/07/2022

4

Μ**********

Α**********

Ε**********

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 29/07/2021 έως  28/07/2022

5

Μ**********

Β**********

Δ**********

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 29/07/2021 έως  28/07/2022

6

Μ**********

Θ**********

Γ**********

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 29/07/2021 έως  28/07/2022

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα είναι για ένα (1) έτος με δικαίωμα ανανέωσης-παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος.

Το μηνιαίο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ωφελουμένων – προσληφθέντων θα καλυφθεί κατά 75%  από τον ΟΑΕΔ και κατά 25% από τον Δήμο Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ4ΠΘΩΛΜ-242

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΠΘΩΛΜ-242

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *