Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 41  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α) όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 4 παρ. 2 της από 26/08/2015 πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

στ) Τις διατάξεις της υπ αριθ Δ1/23791/7995/30-06-2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων-Εσωτερικών όπου ορίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 21 του ν.2190/1994 και της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009 όπως ισχύουν οι ανάγκες σε προσωπικό των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2020 είναι 668 άτομα εποχικού χαρακτήρα για διάστημα έως δύο (2) μήνες.

ζ) Την υπ’ αριθ.  Δ11/6385/148/10-04-2020 απόφαση Υφυπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών-Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ  1904/2020  τ.Β) ΚΥΑ περί «Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» και την τροποποίηση αυτής με αριθ Δ11/οικ.27032/952/10-07-2020(ΦΕΚ 2949/Β/17-07-2020)                                                                                     

η) Την υπ αριθμ.   Δ1/23791/7995/30-06-2020  (ΦΕΚ  2726/2020  τ.Β) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2020».

θ) Την υπ’ αριθ. οικ.27593/Δ1/9102/07-07-2020  Απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους  έτους 2020 ».

ι)Την  υπό έκδοση ΚΥΑ  «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος έτους 2020, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους»

ια) Την υπ’ αριθ. 168/2020 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2020

ιβ) Την υπ αριθ. πρωτ 11385/13-07-2020 ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα δύο (32) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2020, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιγ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιδ) Την υπ αριθ    1025/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιε) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιστ) Τις υπ αριθ πρωτ 12462/23-07-20220 & 12463/23-07-2020 υπεύθυνες δηλώσεις των Σταματάκου Μαρίας-Ελένης του Αθανασίου και Ματάκη Ιωάννας του Χρήστου αντίστοιχα σύμφωνα με τις οποίες για προσωπικούς λόγους δεν επιθυμούν την πρόσληψή τους.

ιζ) Την υπ αριθ πρωτ 12497/23-07-2020 υπεύθυνη δήλωση της Λιάππη Βασιλικής του Βάιου σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση

ιη) Την υπ αριθ πρωτ 12515/23-07-2020 υπεύθυνη δήλωση της Τσιτούρα Φανής του Σπυρίδωνος σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται την πρόσληψή της στην κατασκήνωση.

ιθ) Την υπ αριθ πρωτ 12524/23-07-2020 υπεύθυνη δήλωση του Καλημεράκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται την πρόσληψή του στην κατασκήνωση.

κ) Το υπ αριθ πρωτ   12491/23-07-2020  πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη των κάτωθι είκοσι επτά (27)  ατόμων εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή  παροδικών αναγκών της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Ν. Μάκρης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών από   24/07/2020  έως  23/09/2020   ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

 1. ΣΚΟΥΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου

Μία (1) θέση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου

Μία (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

 1. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου

Μία (1) θέση ΓΥΜΝΑΣΤΗ

 1. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Αντωνίου

Μία (1) θέση ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος

Μία (1) θέση ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

 1. ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Νικολάου

Μία (1) θέση ΙΑΤΡΟΥ

Δεν κατατέθηκαν αιτήσεις

Μία (1) θέση ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ

Δεν κατατέθηκαν αιτήσεις

Μία (1) θέση ΜΑΓΕΙΡΟΥ

 1. ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΝΑ του Νικολάου

Μία (1) θέση ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΥ 

 1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Βασιλείου

Μία θέση ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

Δεν κατατέθηκαν αιτήσεις

Δέκα τρεις (13) θέσεις Εργατών/τριών εκ των οποίων έξι (6) θέσεις εργατριών και  επτά (7) θέσεις εργατών ως κατωτέρω:

Εξι (6) θέσεις ΕΡΓΑΤΩΝ 

Δύο (2)Θέσεις Εργάτες Καθαριότητας

 1. ΜΑΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Μιχαήλ
 2. ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βελισσαρίου

Δύο (2)Θέσεις Εργάτες Πρασίνου

 1. BALLIU BEHAR του NEVR
 2. ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου

Δύο (2)θέσεις Εργάτες Τραπεζαρίας (με πιστοποιητικό υγείας):

1.ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου

 1. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Αθανασίου

Επτά (7) θέσεις ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ

Τέσσερις (4) θέσεις Εργάτριες Λάντζας (με πιστοποιητικό υγείας):

Μετά τις υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλαν η Ματακη Ιωάννα του Χρήστου και η Σταματάκου Μαρία-Ελένη του Αθανασίου ότι δεν επιθυμούν την πρόσληψή τους στην εν λόγω κατασκήνωση θα προσληφθούν οι:

 1. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ Κων/νου
 2. ΤΣΟΥΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ του Λουκά
 3. ΔΙΟΝΑ ΜΑΛΑΜΩ του Εμμανουήλ

Επειδή δεν καλύφθηκαν οι θέσεις από γυναίκες/εργάτριες που κατέχουν το πιστοποιητικό υγείας θα καλυφθούν από τον πίνακα κατάταξης των ανδρών/εργατών και κατέχουν το πιστοποιητικό υγείας

 1. ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη

Δύο (2) Θέσεις εργάτριες Τραπεζαρίας (με πιστοποιητικό υγείας):

 1. ΚΛΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αντωνίου
 2. VERDIEVA ANGELINA του Abdoukarim

Μία (1) θέση Εργάτρια/της Χώρων Υγιεινής

 1. SURDU NATALIA του  IVAN

Μία (1) θέση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Παναγιώτη

Μία (1) θέση ΦΥΛΑΚΑ (ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ)

 1. ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου

Δύο (2) Θέσεις  ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΩΝ :

 1. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αλεξάνδρου
 2. ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού

 Δύο (2) θέσεις ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

 1. ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κων/νου

 Μία (1) θέση ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΤΗ (ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ)

Δεν κατατέθηκαν αιτήσεις

Μία (1) θέση ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Δεν κατατέθηκαν αιτήσεις

Επειδή δεν καλύφθηκαν οι θέσεις του Ιατρού, Νοσοκόμου, Ναυαγοσώστη, Φυσιοθεραπευτή και του ειδικού τεχνίτη (ξυλουργού)  θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΥΙ5ΩΛΜ-ΑΡΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΥΙ5ΩΛΜ-ΑΡΨ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •