Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης»

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 28  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α)

στ)Την υπ’ αριθ. Δ11/4657/154/20-05-2021 (ΦΕΚ  2175/2021 τ.Β) ΚΥΑ περί Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους    

ζ)Την υπ αριθμ. 47224/06-07-2021 (ΦΕΚ 3016/2021 τ.Β)  ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2021».

η) Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 48650/09-07-2021 απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

θ)Την  ΚΥΑ περί του Καθορισμού αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

ι) Την υπ’ αριθ.  259/2021 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2021

ια) Την υπ αριθ. πρωτ   12996/14-07-2021  ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα δύο (32) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2021, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιβ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιγ) Την υπ αριθ    1025/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιδ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιε) Το υπ αριθ πρωτ   13624/21-07-2021  πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

ιστ) Τις υπ αριθ πρωτ 13602 και 13604/21-07-2021 υπεύθυνες δηλώσεις των Κ******* Α******* του Α******* και Κ******* Β******* του Α******* σύμφωνα με τις οποίες δεν επιθυμούν την πρόσληψή τους στην κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνος

ιζ) Την υπ αριθ πρωτ 13612/21-07-2021 υπεύθυνη δήλωση της Σ******* Μ******* του Δ******* σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση του Διαχειριστή στη Παιδική Κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνος

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη των κάτωθι είκοσι τεσσάρων (24)  ατόμων εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή  παροδικών αναγκών της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Ν. Μάκρης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών από   22/07/2021  έως  21/09/2021   ως κατωτέρω:  

Μία (1) θέση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

 1. Β******* Σ******* του Γ*******

Μία (1) θέση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. Π******* Α******* του Β*******

Μία (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

 1. Δ******* Ν******* του Β*******

Μία (1) θέση ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. Π******* Α******* του Α*******

Μία (1) θέση ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

 1. Σ******* Σ******* του Ν*******

Μία (1) θέση ΜΑΓΕΙΡΟΥ

 1. Π******* Α******* του Ν*******

Μία θέση ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

 1. Χ******* Ι******* του Σ*******

Δέκα τρεις (13) θέσεις Εργατών/τριών εκ των οποίων έξι (6) θέσεις εργατριών και  επτά (7) θέσεις εργατών ως κατωτέρω:

Εξι (6) θέσεις ΕΡΓΑΤΩΝ 

Δύο (2)Θέσεις Εργάτες Καθαριότητας

 1. Κ******* Γ******* του Β*******
 2. Χ******* Κ******* του Π*******

Δύο (2)Θέσεις Εργάτες Πρασίνου

 1. Δ******* Ι******* του Χ*******
 2. Σ******* Γ******* του Ι*******

Δύο (2)θέσεις Εργάτες Τραπεζαρίας (με πιστοποιητικό υγείας)

 1. Ρ******* Ι******* του Ε*******
 2. Π******* Α******* του Π*******

Επτά (7) θέσεις ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ

Τέσσερις (4) θέσεις Εργάτριες Λάντζας (με πιστοποιητικό υγείας):

 1. Μ******* Π******* του Δ*******
 2. Τ******* Δ******* του Λ*******
 3. Δ******* Μ******* του Ε*******

Δύο (2) Θέσεις εργάτριες Τραπεζαρίας (με πιστοποιητικό υγείας):

Επειδή δεν καλύφθηκαν οι θέσεις από γυναίκες/εργάτριες που κατέχουν το πιστοποιητικό υγείας θα καλυφθούν από τον πίνακα κατάταξης των ανδρών/εργατών και κατέχουν το πιστοποιητικό υγείας

 1. Μ******* Ε******* του Δ*******

Μία (1) θέση Εργάτρια/της Χώρων Υγιεινής

Επειδή δεν καλύφθηκαν οι θέσεις από γυναίκες/εργάτριες θα καλυφθούν από τον πίνακα κατάταξης των ανδρών/εργατών

 1. Γ******* Γ******* του Ι*******

Μία (1) θέση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1. V******* A******* του A*******

Μία (1) θέση ΦΥΛΑΚΑ (ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ)

 1. Γ******* Γ******* του Β*******

Δύο (2) Θέσεις  ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΩΝ :

 1. Κ******* Γ******* του Ι*******
 2. Γ******* Ν******* του Σ*******

 Δύο (2) θέσεις ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

 1. Τ******* Β******* του Γ*******
 2. Γ******* Η******* του Κ*******

Δεν καλύφθηκαν οι θέσεις του Ιατρού, Νοσοκόμου, Βοηθού Μάγειρα, Γυμναστή, Φυσιοθεραπευτή, δύο εργατριών (λάντζας και τραπεζαρίας) και του ειδικού τεχνίτη (ξυλουργού).

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/986ΡΩΛΜ-ΓΤ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/986ΡΩΛΜ-ΓΤ6

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •