Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδοχ διάρκειας δύο (2) μηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης»

Αριθμός Απόφασης: 342/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 28  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α)

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/2021 τ.Α΄)

ζ) Τις διατάξεις του ΠΔ 85/2022 (232 Α΄) Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο

η) Την υπ’ αριθ. 39272/12-04-2023 (ΦΕΚ  2488/2023 τ.Β) ΚΥΑ περί «Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους»      

θ) Την αριθμ. 49377/15-05-2023 (ΦΕΚ 3288/2023 τ.Β) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2023».

ι) Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 51065/19-05-2023 απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

ια) Την υπ’ αριθ. οικ. 64002/6-7-2023 (ΦΕΚ  4400/2023/τ.Β)  ΚΥΑ περί του Καθορισμού αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

ιβ) Την υπ’ αριθ. 128/2023 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2023

ιγ) Την υπ αριθ. πρωτ  15236/27-06-2023  ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα πέντε (35) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2023, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιδ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιε) Την υπ αριθ  329/2023  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιστ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιζ) Το υπ αριθ πρωτ  17047/14-07-2023 πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη των κάτωθι είκοσι τριών (23) ατόμων ως εποχιακό προσωπικό για την κάλυψη εποχιακών ή  παροδικών αναγκών της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Ν. Μάκρης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών από 21/07/2023  έως  20/09/2023 ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

 1. Β********* Σ********* του Γ*********

Μία (1) θέση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. Δ********* Β********* του Ν*********

Μία (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

 1. Β********* Μ********* του Α*********

Μία (1) θέση ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. Β********* Κ********* του Δ*********

Μία (1) θέση ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

 1. Σ********* Σ********* του Ν*********

Μία (1) θέση ΜΑΓΕΙΡΑ

 1. Ν********* Π********* του Ε*********

Δώδεκα (12) θέσεις ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:

 1. Π********* Α********* του Ν*********
 2. Δ********* Ι********* του Χ*********
 3. Μ********* Ε********* του Δ*********
 4. Τ********* Δ********* του Λ*********
 5. Δ********* Μ********* του Ε*********
 6. Δ********* Π********* του Δ*********
 7. Χ********* Ν********* του Δ*********
 8. Α********* Ν********* – Φ********* του Ε*********
 9. Σ********* Α********* του Κ*********
 10. Β********* Ε********* – Α********* του Ε*********
 11. Σ********* Κ********* του Ι*********
 12. Φ********* Β********* του Ι*********

Δύο (2) θέσεις ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Σ********* Δ********* του Κ*********
 2. Π********* Α********* του Π*********

Μία (1) θέση ΦΥΛΑΚΑ (ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ)

 1. Χ********* Π********* – Α********* του Π*********

Μία (1) θέση ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΩΝ

 1. Μ********* Χ********* του Χ*********

Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνίτη (ΔΕ Ξυλουργών)

 1. Γ********* Ν********* του Σ*********

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΥΙΖΩΛΜ-3Ι1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΥΙΖΩΛΜ-3Ι1

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •