Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.:      1000/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/Α/2018)
 3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)
 4. Την ανάγκη πρόσληψης ειδικού συνεργάτη για την κάλυψη αναγκών νομικών θεμάτων αρμοδιοτήτων ΟΤΑ.
 5. Την υπ αριθ πρωτ 19079/09-09-2019 γνωστοποίηση δια του τύπου (εφημερίδα ΕΣΤΙΑ) πλήρωσης θέσης ειδικού συνεργάτη.
 6. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων
 7. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στους ΚΑ 00.6053.00 και 00/6031.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τον ΠΑΠΑΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΑΝΔΡΕΑ ως ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΠΕ) για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω κατέχει πτυχίο Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και έχει τα απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης όπως αυτά προκύπτουν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε νομικά θέματα αρμοδιοτήτων ΟΤΑ.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •